W poniedziałek, 5 marca 2012 r. rozpoczyna się trzydniowe ćwiczenie zgrywające podmioty systemu zarządzania kryzysowego przed rozgrywkami Turnieju Finałowego UEFA EURO 2012 pod nazwą „LIBERO”. Celem ćwiczenia jest sprawdzenie rozwiązań organizacyjnych oraz funkcjonalności planów zarządzania kryzysowego, w szczególności pod względem obiegu informacji i procedur reagowania w sytuacjach kryzysowych. Organizatorem ćwiczenia jest Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Przedsięwzięcie to jest ogólnokrajowym ćwiczeniem, finalizującym działania planistyczne w obszarze zarządzania kryzysowego i służące sprawdzeniu skuteczności proponowanych rozwiązań na poziomie strategicznym w zakresie zarządzania kryzysowego, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa Turnieju Finałowego UEFA EURO 2012.

Ćwiczenie zgrywające podmioty systemu zarządzania kryzysowego przed rozgrywkami Turnieju Finałowego UEFA EURO 2012 „LIBERO” to przedsięwzięcie dwuetapowe. Pierwszy, wielomiesięczny  etap (pięć spotkań, w tym dwa dwudniowe), stanowił fazę przygotowawczą ćwiczenia i miał charakter typowo szkoleniowy. Rządowemu Centrum Bezpieczeństwa, jako organizatorowi, zależało na usystematyzowaniu, a przede wszystkim na ujednoliceniu wiedzy podmiotów systemu zarządzania kryzysowego. Uczestnicy, w ramach gier decyzyjnych opartych na przygotowanych przez zespól planistyczny scenariuszach, omawiali zdarzenia, szukali optymalnych rozwiązań, wymieniali się doświadczeniami. Wszystkie spotkania były ponadto wzbogacane wykładami tematycznymi z zakresu wsparcia wojska dla działań cywilnych, ochrony zdrowia czy CBRN.

Drugi etap – aktywna faza ćwiczenia ma być sprawdzeniem rozwiązań organizacyjnych oraz funkcjonalności planów zarządzania kryzysowego, z uwzględnieniem uzgodnionej siatki bezpieczeństwa i procedur reagowania kryzysowego przyjętych przez Prezydentów Miast-Gospodarzy, Wojewodów, Ministrów i kierowników urzędów centralnych zaangażowanych w zapewnienie bezpieczeństwa Turnieju Finałowego UEFA EURO 2012.

Ćwiczenie odbywające się w dniach 5-7 marca, to właśnie aktywna faza LIBERO, która będzie miała charakter ćwiczenia sztabowego. Rozgrywany scenariusz aktywnej fazy ćwiczenia składać się będzie z wielu zdarzeń przedstawiających narastanie sytuacji kryzysowej. Zdarzeń, które wcale nie muszą mieć miejsca, ale które są prawdopodobne jak np. paraliż komunikacyjny na dworcach i drogach dojazdowych do stadionów oraz drogach tranzytowych, przerwy w dostępie energii elektrycznej podczas trwania meczu, czy masowe zatrucie.

Ćwiczenie obejmuje swoim zasięgiem zdarzenia zarządzania kryzysowego na terenie całego kraju. Biorą w nim udział osoby odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe: przedstawiciele resortów i służb poziomu centralnego, wojewódzkiego oraz miejskiego, a także podmioty spoza administracji publicznej. Wśród ćwiczących są m.in. przedstawiciele urzędów miast, wojewodów oraz urzędów centralnych, m.in. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Sportu.

Trzeciego dnia ćwiczenia będzie miała miejsce dyskusja panelowa, której przysłuchiwać się będą m.in. Minister Spraw Wewnętrznych, Wiceminister Obrony Narodowej, Wojewodowie oraz Prezydenci Miast.

Ćwiczenia w marcu, to pierwszy etap sprawdzający rozwiązania organizacyjne oraz funkcjonalności planów zarządzania kryzysowego podmiotów należących do systemu zarządzania kryzysowego, drugim etapem będą kolejne ćwiczenie aktywnej fazy LIBERO, zaplanowane na kwiecień.