Współpraca RCB z ekspertami Gwardii Narodowej stanu Illinois

W dniach 8-10 września 2009 r. przedstawiciele Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Sztabu Generalnego WP oraz Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, na zaproszenie Gwardii Narodowej Stanu Illinois biorą udział w Konferencji Agencji Zarządzania Kryzysowego Stanu Illinois (IEMA).
Konferencja organizowana przez IEMA gromadzi co roku przedstawicieli instytucji Stanu Illinois biorących udział w procesie zapobiegania sytuacjom kryzysowym, planowania na wypadek ich wystąpienia oraz reagowaniu na sytuacje nadzwyczajne na poziomie centralnym oraz lokalnym.
Celem wizyty delegacji polskiej jest wzmocnienie współpracy miedzy Polską a Stanem Illinois w sferze zarządzania kryzysowego i ochrony ludności.
W trakcie rozmów z przedstawicielami najwyższego szczebla Gwardii Narodowej stanu Illinois oraz Agencji Zarządzania Kryzysowego Stanu Illinois, dr Przemysław Guła, Zastępca Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, przedstawił propozycje organizacji serii seminariów mających na celu wymianę doświadczeń i nawiązanie bezpośredniej współpracy miedzy ekspertami struktur zaangażowanych w zarządzanie kryzysowe Polski i Stanu Illinois.

Gwardia Narodowa stanu Illinois w RCB

W dniu 12 sierpnia 2009 r. w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyło się spotkanie z przedstawicielami Gwardii Narodowej stanu Illinois.
Celem spotkania było omówienie możliwości współpracy między Polską a stanem Illinois w dziedzinie zarządzania kryzysowego. Przedstawiciele RCB zostali zaproszeni do udziału w planowanej ma wrzesień 2009 r. konferencji organizowanej przez Agencję Zarządzania Kryzysowego Stanu Illinois. Konferencja będzie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów roboczych między specjalistami z dziedziny zarządzania kryzysowego i ochrony ludności.

Wizyta w Illinois – przedstawiciele RCB w USA

Na zaproszenie Gwardii Narodowej stanu Illinois (USA), delegacja reprezentująca MSWiA, MON, MZ i RCB wzięła udział w wizycie zapoznawczej połączonej ze szkoleniem w zakresie reagowania na sytuacje kryzysowe. W trakcie pobytu (25.05. – 3.06.2009 r.), delegacja polska zapoznała się z zakresem współpracy realizowanej przez Gwardię Narodową stanu Illinois na rzecz władz cywilnych i mieszkańców stanu, zasadami funkcjonowania Zespołu Przeciwdziałania Terroryzmowi stanu Illinois ( Illinois Terrorism Task Force) oraz zadaniami Agencji Zarządzania Kryzysowego (Illinois Emergency Management Agency). Ponadto, w części szkoleniowej, polska delegacja miała możliwość zapoznania się zasadami budowania systemu wsparcia działań ( Mutual Aid Box Alarm System) w oparciu o wolontariuszy i sprzęt kupowany w ramach ITTF bądź pozyskiwany na podstawie umów. Gospodarze zaprezentowali sprzęt wykorzystywany w ramach działań ponadlokalnych, możliwości szkoleniowe osób uczestniczących w takich działaniach oraz system telefonu 911 służący jednocześnie alarmowaniu służb przez obywateli oraz dysponowaniu tychże służb do działań. Delegacja polska miała również możliwość uczestniczenia w roli obserwatorów w ćwiczeniach, gdzie obok działań związanych z uwalnianiem zakładników, sprawdzano możliwości koordynacji działań w przypadku podejrzenia użycia przez terrorystów czynników chemicznych bądź biologicznych. W podsumowaniu wizyty wskazano na konieczność rozszerzenia kontaktów na poziom taktyczny i interwencyjny, szczególnie w odniesieniu do szkolenia, wyposażenia i taktyki działania grup specjalistycznych. Współpraca zapoczątkowana wizytą ma być kontynuowana w kolejnych latach.

Strona 14 z 17 « Pierwsza...1213141516...Ostatnia »

KONTAKT
00 - 583 Warszawa
Al. Ujazdowskie 5
email: poczta@rcb.gov.pl
tel. (+48 22) 236 58 99
Niniejsza witryna nie jest powiązana z siecią wewnętrzną RCB.