CEPC w Baku: Wspólnie w sytuacji zagrożeń

Przedstawiciele Rządowego Centrum Bezpieczeństwa: Maria Wągrowska, doradca Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, i Monika Postek, główny specjalista w Samodzielnym Wydziale Szkoleń i Ćwiczeń, wzięli udział w posiedzeniu plenarnym Komitetu NATO ds. Planowania Cywilnego w Sytuacjach Zagrożeń (Civil Emergency Planning Committee – CEPC). Odbyło się ono w dniach 18-19 maja 2010 r. w Baku, stolicy Azerbejdżanu. Azerbejdżan jest państwem partnerskim Sojuszu Północnoatlantyckiego, uczestnicząc również w niektórych przedsięwzięciach z zakresu planowania cywilnego (Civil Emergency Planning – CEP). Gospodarze spotkania poinformowali o własnych metodach walki z powodzią, która nawiedziła wcześniej ich kraj.

Na spotkaniu dyskutowano nad nowymi inicjatywami w obszarach priorytetowych dla planowania cywilnego, które przenika się z innymi sferami działalności Sojuszu, jak:
• współpraca cywilno-wojskowa (CIMIC);
• rozwój kontaktów z innymi organizacjami międzynarodowymi, a także organizacjami pozarządowymi ( NGO) przy realizacji przez NATO operacji stabilizacyjnych według koncepcji Kompleksowego Podejścia (Comprehensive Approach);
• zbliżenie NATO z UE w obszarze bezpieczeństwa, obrony i zarządzania kryzysowego, w tym wypracowanie wspólnych ram dla budowania zdolności do obrony oraz planowanie cywilne na wypadek zagrożeń;
• wypracowania wytycznych w zakresie ochrony ludności, terytorium, infrastruktury przed skutkami ataku przy użyciu CBRN ( czyli ewentualności zastosowania środków chemicznych, biologicznych, nuklearnych);
• prowadzenie efektywnej polityki i rozbudowa zdolności Sojuszu do przeciwstawienia się narastającym zagrożeniom;
• wzmacnianie współpracy na rzecz ochrony infrastruktury teleinformatycznej oraz energetycznej;
• wpływ reformy Kwatery Głównej NATO na pracę problemowych grup roboczych podległych CEPC.

Głównym zadaniem planowania cywilnego w NATO jest zapewnienie cywilnego wsparcia w całym spektrum kryzysów NATO oraz wspieranie władz narodowych w sytuacjach kryzysowych. Komitet ds. Planowania Cywilnego w Sytuacjach Zagrożeń podlega Radzie Północnoatlantyckiej (North Atlantic Council – NAC) i do niedawna nazywał się Wyższym Komitetem ds. Planowania Cywilnego (SCEPC). W posiedzeniach plenarnych, które odbywają się dwa razy w roku, uczestniczą przedstawiciele jednostek odpowiedzialnych za zarządzanie i reagowanie kryzysowe w państwach sprzymierzonych. Obradom Komitetu przewodniczy zastępca sekretarza generalnego ds. operacji w dziedzinie bezpieczeństwa, logistyki i planowania cywilnego.

Posiedzenia zwyczajne natomiast odbywają się raz w miesiącu z udziałem delegatów narodowych ze Stałych Przedstawicielstw państw członkowskich przy NATO. Tematami tych posiedzeń jest zarządzanie kryzysowe, planowanie cywilne, ochrona infrastruktury krytycznej, współpraca cywilno-wojskowa, ochrona sieci teleinformatycznych, planowanie i organizacja ćwiczeń i szkoleń, które przeprowadza się zarówno wśród państw członkowskich NATO, jak i wśród państw partnerskich w ramach Rady Partnerstwa Północno-Atlantyckiego (Euro-Atlantic Partnership Council -EAPC).

UE i USA o infrastrukturze krytycznej

W dniach 4-5 marca br. przedstawiciele Rządowego Centrum Bezpieczeństwa wzięli udział w organizowanej w Madrycie przez Komisję Europejską i Stany Zjednoczone Ameryki konferencji poświęconej kwestiom ochrony infrastruktury krytycznej. Jej celem była wymiana dobrych praktyk pomiędzy UE a USA w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej. Polska była jednym z państw, które wyraziło zainteresowanie przedstawieniem krajowych rozwiązań w obszarze ochrony infrastruktury krytycznej i działań podjętych w kwestii dostosowania przepisów krajowych do wymagań przewidzianych w Dyrektywie w sprawie rozpoznawania i wyznaczania europejskiej infrastruktury krytycznej oraz oceny potrzeb w zakresie poprawy jej ochrony.
W spotkaniu uczestniczyli eksperci z Komisji Europejskiej, krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych. RCB reprezentowali Tomasz Szewczyk – szef Wydziału Ochrony Infrastruktury Krytycznej i Zagrożeń Asymetrycznych RCB oraz Pan Maciej Pyznar – główny specjalista w tym wydziale.

Współpraca RCB z ekspertami Gwardii Narodowej stanu Illinois

W dniach 8-10 września 2009 r. przedstawiciele Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Sztabu Generalnego WP oraz Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, na zaproszenie Gwardii Narodowej Stanu Illinois biorą udział w Konferencji Agencji Zarządzania Kryzysowego Stanu Illinois (IEMA).
Konferencja organizowana przez IEMA gromadzi co roku przedstawicieli instytucji Stanu Illinois biorących udział w procesie zapobiegania sytuacjom kryzysowym, planowania na wypadek ich wystąpienia oraz reagowaniu na sytuacje nadzwyczajne na poziomie centralnym oraz lokalnym.
Celem wizyty delegacji polskiej jest wzmocnienie współpracy miedzy Polską a Stanem Illinois w sferze zarządzania kryzysowego i ochrony ludności.
W trakcie rozmów z przedstawicielami najwyższego szczebla Gwardii Narodowej stanu Illinois oraz Agencji Zarządzania Kryzysowego Stanu Illinois, dr Przemysław Guła, Zastępca Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, przedstawił propozycje organizacji serii seminariów mających na celu wymianę doświadczeń i nawiązanie bezpośredniej współpracy miedzy ekspertami struktur zaangażowanych w zarządzanie kryzysowe Polski i Stanu Illinois.

Strona 14 z 18 « Pierwsza...1213141516...Ostatnia »

KONTAKT
00 - 583 Warszawa
Al. Ujazdowskie 5
email: poczta@rcb.gov.pl
tel. (+48 22) 236 58 99
Niniejsza witryna nie jest powiązana z siecią wewnętrzną RCB.