Współpraca międzynarodowa Analizy i prognozy Monitoring zagrożeń - Krajowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Ochrona Infrastruktury Krytycznej Planowanie cywilne Szkolenia i ćwiczenia Polityka informacyjna i obsługa RZZK Ochrona informacji niejawnych Administracja i finanse Informatyka i łączność

Wizyta w Illinois – przedstawiciele RCB w USA

Na zaproszenie Gwardii Narodowej stanu Illinois (USA), delegacja reprezentująca MSWiA, MON, MZ i RCB wzięła udział w wizycie zapoznawczej połączonej ze szkoleniem w zakresie reagowania na sytuacje kryzysowe. W trakcie pobytu (25.05. – 3.06.2009 r.), delegacja polska zapoznała się z zakresem współpracy realizowanej przez Gwardię Narodową stanu Illinois na rzecz władz cywilnych i mieszkańców stanu, zasadami funkcjonowania Zespołu Przeciwdziałania Terroryzmowi stanu Illinois ( Illinois Terrorism Task Force) oraz zadaniami Agencji Zarządzania Kryzysowego (Illinois Emergency Management Agency). Ponadto, w części szkoleniowej, polska delegacja miała możliwość zapoznania się zasadami budowania systemu wsparcia działań ( Mutual Aid Box Alarm System) w oparciu o wolontariuszy i sprzęt kupowany w ramach ITTF bądź pozyskiwany na podstawie umów. Gospodarze zaprezentowali sprzęt wykorzystywany w ramach działań ponadlokalnych, możliwości szkoleniowe osób uczestniczących w takich działaniach oraz system telefonu 911 służący jednocześnie alarmowaniu służb przez obywateli oraz dysponowaniu tychże służb do działań. Delegacja polska miała również możliwość uczestniczenia w roli obserwatorów w ćwiczeniach, gdzie obok działań związanych z uwalnianiem zakładników, sprawdzano możliwości koordynacji działań w przypadku podejrzenia użycia przez terrorystów czynników chemicznych bądź biologicznych. W podsumowaniu wizyty wskazano na konieczność rozszerzenia kontaktów na poziom taktyczny i interwencyjny, szczególnie w odniesieniu do szkolenia, wyposażenia i taktyki działania grup specjalistycznych. Współpraca zapoczątkowana wizytą ma być kontynuowana w kolejnych latach.

Wizyta przedstawiciela RCB w Wielkiej Brytanii

W dniach 20-23 kwietnia 2009 r. przedstawiciel RCB dr Przemysław Guła – Szef Biura Monitorowania i Analizy Zagrożeń odbył roboczą wizytę w Wielkiej Brytanii. W spotkaniu uczestniczył także mjr dr Tomasz Białek z Biura Ochrony Rządu .

Celem wizyty było zapoznanie się z brytyjskim systemem zarządzania kryzysowego na poziomie rządowym oraz procedurami i doświadczeniami związanymi z reagowaniem na zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Wizyta podzielona została na 5 głównych modułów obejmujące spotkania w:
• Kancelarii Premiera – COBR (Cabinet Office Briefin Room) , będącym odpowiednikiem RCB , znajdującym się bezpośrednio w Kancelarii Premiera Wielkiej Brytanii;
• New Scotland Yard siedzibie Policji Londyńskiej – obejmujące spotkania w Biurze Kontrterrorystycznym oraz Brytyjskiej Policji Transportowej;
• Ministerstwie Spraw Wewnętrznych- w Departamencie Walki z Terroryzmem oraz Zagrożeń Niekonwencjonalnych;
• Ministerstwie Spraw Zagranicznych – w Departamencie Zagrożeń Terrorystycznych oraz w Centrum Kryzysowym;
• Ośrodku szkolenia w zakresie zagrożeń niekonwencjonalnych (CBRN-Training Center) w Rayton.

Wizyta w COBR pozwoliła na wymianę doświadczeń w zakresie obiegu informacji na poziomie rządowym w sytuacjach o charakterze kryzysowym. Przedstawiono również brytyjskie doświadczenia w zakresie organizacji pracy COBR w sytuacji kryzysu, a także zasady współpracy z poszczególnymi organami administracji, służbami oraz sztabami zarządzającymi sytuacją kryzysową na poziomie strategicznym.

Celem pozostałej części wizyty była prezentacja doświadczeń w zakresie reagowania na dokonane akty terrorystyczne. Szczególną uwagę poświęcono doświadczeniom zamachów londyńskich z dnia 7.07.2005 oraz wnioskom i procedurom jakie były ich wynikiem.
Znaczna część spotkań i dyskusji dotyczyła monitorowania , rozpoznawania i reagowania na zagrożenia niekonwencjonalne (CBRN). W ramach dyskusji wymieniono doświadczenia w obszarze organizacyjnym i szkoleniowym oraz ustalono, że przeprowadzona będzie robocza wizyta ekspertów Home Office (MSW) w Polsce, której celem będzie dyskusja nad bezpieczeństwem zewnętrznych granic UE w kontekście czynników CBRN a także przeprowadzenie polsko-brytyjskiego seminarium CBRN.

Spotkanie z przedstawicielami Regionalnego Biura Światowej Organizacji Zdrowia dla Europy

W dniu 24. marca 2009 r. w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z reprezentantami Regionalnego Biura Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dla Europy. Ze strony RCB rozmowom przewodniczył dr Przemysław Guła, szef Biura Monitorowania i Analizy Zagrożeń, Biuro Regionalne WHO dla Europy reprezentowali dr Gerald Rockenschaub oraz dr Gabita Ismailov. W spotkaniu uczestniczyli także dr Paulina Miśkiewicz – dyrektor Krajowego Biura WHO w Polsce, oraz Edward Włodarczyk dyrektor Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego w Ministerstwie Zdrowia i Paweł Abramczyk naczelnik wydziału w w/w departamencie.
Przedstawiciele Biura Regionalnego WHO dla Europy zapoznali się z systemem zarządzania kryzysowego w Polsce, w tym z rolą Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Poruszono też problematykę przygotowania systemów zdrowotnych do działania w przypadku kryzysu, ze szczególnym uwzględnieniem imprez masowych. Planowana jest dalsza współpraca w kontekście wymiany danych i doświadczeń w zakresie przygotowania do wypadków masowych i katastrof o zasięgu krajowym i regionalnym.

Strona 14 z 17 « Pierwsza...1213141516...Ostatnia »

Niniejsza witryna nie jest powiązana z siecią wewnętrzną RCB.

00 - 583 Warszawa
Al. Ujazdowskie 5
email: poczta@rcb.gov.pl
tel. (+48 22) 236 58 99