Przedstawiciele Rządowego Centrum Bezpieczeństwa uczestniczyli w, zorganizowanym przez Państwową Agencję Atomistyki, ćwiczeniu sztabowym INEX-4, które odbyło się 14 – 15 marca br. Ćwiczenie było częścią międzynarodowego przedsięwzięcia prowadzonego przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) we współpracy z narodowymi agencjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo jądrowe w danym kraju. Było przeprowadzane jednocześnie w krajach OECD, według podobnego scenariusza, ale dostosowanego do lokalnych warunków.

W Polsce ćwiczenie przeprowadzone zostało przez PAA w formule panelu dyskusyjnego ekspertów delegowanych przez podmioty odpowiedzialne za reagowanie i usuwanie skutków skażenia promieniotwórczego o dużej skali w terenie zurbanizowanym. Udział w ćwiczeniu wzięło 15 podmiotów administracji publicznej.

Rozważany był scenariusz skażenia cezem 137 w rejonie placu Bankowego w Warszawie, w wyniku rozproszenia źródła cezowego na skutek zdetonowania ładunku wybuchowego. Podczas ćwiczenia dokonano oceny planów i procedur współdziałania władz i służb w formule dyskusji w odpowiedzi na pytania opracowane przez PAA bazując na materiałach OECD.