Konferencja  „Ubezpieczenia a zarządzanie kryzysowe ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka powodzi” odbyła się 12 października br. w Warszawie. Jej organizatorami byli Polska Izba Ubezpieczeń oraz Komisja Nadzwyczajna Sejmu RP ds. zmian w kodyfikacjach, przy współudziale Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.  Wydarzenie to zostało objęte patronatem przez Polską Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej 2011.

Konferencja składała się z części wprowadzającej i trzech modułów zatytułowanych:

  • Współpraca administracji z sektorem ubezpieczeń w ramach zarządzania kryzysowego,
  • Praktyka ubezpieczeniowa,
  • Ekonomiczno – prawne aspekty zarządzania ryzykiem powodzi.

Pierwszy moduł został zaplanowany i przygotowany przez  Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Jego moderatorem był przedstawiciel Centrum Pan Witold Skomra. W dyskusji w tej części konferencji udział wzięli także: Pani Mandy Mackenzie przedstawicielka Crisis Management Coordination Secretariat, Cabinet Office z Wielkiej Brytanii oraz Pani Charlotte Nyman z Civil Contingencies Agency, Szwecja.

W ramach modułu omówiono tematy dotyczące m.in.: edukacji jako elementu zarządzania kryzysowego oraz poprawy odporności społeczeństw lokalnych na ryzyka poprzez komunikację i edukację.

Pierwsze wystąpienie, w zastępstwie dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Pana Marka Komorowskiego, przedstawił Pan Witold Skomra. Prezentacja poświęcona była fazom zarządzania kryzysowego oraz możliwości współpracy administracji i sektora ubezpieczeń w każdej z tych faz. Wskazano również konkretne zadania, jakie powinny być wspólnie realizowane przez instytucje z tych dwóch sektorów. Zwrócono uwagę na wagę edukacji, jako istotnego elementu,  ułatwiającego unikanie przyszłych zagrożeń oraz przygotowanie się na ich nadejście, a także na konieczność wypracowania właściwych zachowań społecznych. Przedstawiono również projekt programu „Edukacja dla bezpieczeństwa”, który zdaniem RCB, powinien długofalowo zmniejszyć ilość wypadków, poprzez podniesienie świadomości zagrożeń wśród dzieci i młodzieży.

Kolejnym mówcą pierwszego modułu była Pani Charlotte Nyman, która przedstawiła efekty edukowania dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa, jakie uzyskano w Szwecji po wielu latach prowadzenia działań w tym zakresie.

Głos zabrała także Pani  Mandy Mackenzie, która przedstawiła metody stosowane w Wielkiej Brytanii, mające na celu przygotowanie społeczności lokalnych na możliwość wystąpienia zagrożeń.

W podsumowaniu konferencji, w odniesieniu do części prowadzonej przez RCB, podkreślono, że dostarczanie produktów ubezpieczeniowych nie powinno być jedyną formą zapewniania przez firmy ubezpieczeniowe odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Podkreślono wagę  budowania świadomości zagrożeń oraz możliwości ograniczenia ich następstw. Niezwykle istotnym jest przekonanie społeczeństwa o konieczności łagodzenia następstw zagrożeń poprzez ubezpieczanie się.

Podczas konferencji, poza koniecznością edukowania społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa, wskazano również na obowiązek państwa informowania ludzi o potencjalnych zagrożeniach. Narzędziami, które mają to umożliwić będą :
• Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK). Będzie on wykorzystywany przez organy administracji, zajmujące się planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące wszelką działalność gospodarczą oraz planujące inwestycje budowlane i gospodarcze. RCB jest jednym z partnerów w konsorcjum budującym system ISOK. Zakończenie prac przewidziane jest na koniec 2013 r.
• System Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO), który jest ogólnopolskim projektem badawczym dotyczącym rozpoznania i udokumentowania przejawów ruchów masowych w Polsce. Projekt jest realizowany w Państwowym Instytucie Geologicznym. Celem Projektu SOPO jest dostarczenie aktualnych danych do właściwego zarządzania zagrożeniami, wynikającymi z rozwoju ruchów masowych i skutecznego przeciwdziałania negatywnym skutkom ich rozwoju. System będzie wykorzystywany przez administrację publiczną (rządową, wojewódzką, powiatową i gminną).