Konferencja „Ubezpieczenia a zarządzanie kryzysowe ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka powodzi” odbędzie się 12 października 2011 roku o godzinie 10:00 w Sali Kolumnowej Sejmu RP, przy ulicy Wiejskiej 4/6/8. Jej organizatorami są Komisja Nadzwyczajna Sejmu RP ds. zmian w kodyfikacjach oraz Polska Izba Ubezpieczeń, przy współudziale Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Celem konferencji jest omówienie możliwości współdziałania administracji publicznej z sektorem ubezpieczeń we wszystkich fazach zarządzania kryzysowego.

Podczas spotkania zostaną omówione m.in. kwestie dotyczące informowania o zagrożeniach w relacjach ponadgranicznych a także inne zagadnienia ekonomiczno – prawne związane z ubezpieczaniem ryzyka powodziowego oraz zapewnieniem reasekuracji budżetu państwa w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej.