W dniach 19 – 21 września 2011 roku, w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona badaniom nad bezpieczeństwem – Security Research Conference.

Tematem obrad specjalistów i gości z Europy były najnowsze lub planowane w bliskiej przyszłości rozwiązania prawne, technologiczne i organizacyjne, służące bezpieczeństwu publicznemu.

Konferencje na temat badań w dziedzinie bezpieczeństwa – Security Research Conference – odbywają się od sześciu lat co roku, a organizatorem jest państwo sprawujące prezydencję w Unii Europejskiej. Tematyka konferencji szczególnie dobrze wpisuje się w założenia polskiej prezydencji, której jeden z priorytetów to właśnie Bezpieczna Europa.

Członkiem Rady Programowej tegorocznej konferencji był Pan Dariusz Góralski Zastępca Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Obrady konferencji otworzyli Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barbara Kudrycka i Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, prof. Jerzy Buzek. Oficjalnego zamknięcia i podsumowania obrad dokonał Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Adam Rapacki.

W trakcie obrad plenarnych i dyskusji panelowych poruszano takie zagadnienia jak: Badania na rzecz Bezpieczeństwa w 7 Programie Ramowym : osiągnięcia i perspektywy, Nauki sądowe i bezpieczeństwo – partnerstwo dla innowacji, Bezpieczeństwo granic, Europejskie badania w obszarze bezpieczeństwa przez pryzmat wpływu na społeczeństwo, Strategia badawczo-przemysłowa w obszarze bezpieczeństwa Tworzenie europejskich zdolności reagowania kryzysowego, Kontinuum wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa Technologie podwójnego zastosowania, Techniki satelitarne na rzecz bezpieczeństwa, Bezpieczeństwo operacji finansowych – zaawansowane technologie w postępowaniu karnym. W trakcie ostatniej serii wystąpień omawiano Nadchodzące wyzwania dla bezpieczeństwa w takich dziedzinach jak m. in. zastosowanie technologii jądrowej czy cyberprzestępczość .

Podczas konferencji odbył się także pokaz technologiczny, którego celem było zaprezentowanie wyposażenia, możliwości technologicznych oraz procedur współdziałania formacji odpowiedzialnych za ład i porządek publiczny na przykładzie aplikacyjnego zdarzenia, polegającego na przekroczeniu granicy państwowej przez osoby posiadające niebezpieczną substancję, która może zostać użyta do przeprowadzenia ataku terrorystycznego.