W skład Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego wchodzą następujące elementy:

 1. plan główny zawierający:
  a) charakterystykę zagrożeń oraz ocenę ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących infrastruktury krytycznej, oraz mapy ryzyka i mapy zagrożeń,
  b) zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeństwa,
  c) zestawienie sił i środków planowanych do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych;
 2. zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych, a w tym:
  a) zadania w zakresie monitorowania zagrożeń,
  b) tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków, uczestniczących w realizacji planowanych przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowej,
  c) procedury reagowania kryzysowego, określające sposób postępowania w sytuacjach kryzysowych,
  d) współdziałanie między siłami, o których mowa w lit. b;
 3. załączniki funkcjonalne planu głównego określające:
  a) procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym związane z ochroną infrastruktury krytycznej,
  b) organizację łączności,
  c) organizację systemu monitorowania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania,
  d) zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek zagrożeń,
  e) organizację ewakuacji z obszarów zagrożonych,
  f) organizację ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej oraz pomocy psychologicznej,
  g) organizację ochrony przed zagrożeniami charakterystycznymi dla danego obszaru,
  h)wykaz zawartych umów i porozumień związanych z realizacją zadań zawartych w planie zarządzania kryzysowego,
  i) zasady oraz tryb oceniania i dokumentowania szkód,
  j) procedury uruchamiania rezerw państwowych,
  k) wykaz infrastruktury krytycznej znajdującej się odpowiednio na terenie województwa, powiatu lub gminy, objętej planem zarządzania kryzysowego,
  l) priorytety w zakresie ochrony oraz odtwarzania infrastruktury krytycznej

 

Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego.pdf Pobierz 9.02 MB