Międzyresortowe spotkanie poświęcone współpracy Polski z NATO odbyło się 31 sierpnia 2011 roku. Jego celem było omówienie obszarów priorytetowych dla Polski w dziedzinie planowania cywilnego (CEP) oraz działań podejmowanych na forum Komitetu NATO ds. Planowania Cywilnego w Sytuacjach Zagrożeń (CEPC) i podległych mu grupach roboczych.

Organizatorem i gospodarzem spotkania było Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wzięli w nim udział dyrektorzy departamentów w ministerstwach zaangażowanych we współpracę sojuszniczą i partnerską.

Spotkanie rozpoczął Dyrektor Centrum Marek Komorowski, który przedstawił zadania RCB w obszarze współpracy Polski z NATO oraz podkreślił znaczenie Centrum w procesie wymiany informacji pomiędzy instytucjami polskimi współpracującymi z Sojuszem.

Podczas części pierwszej, zatytułowanej „Planowanie Cywilne” omówiono prace na forum NATO/CEP, wskazano na rangę planowania cywilnego w całokształcie funkcjonowania Sojuszu oraz podkreślono szczególną wagę ochrony infrastruktury krytycznej.

Część druga, czyli „Priorytety wynikające z prac grup NATO/CEPC”, poświęcona została przybliżeniu pracy kluczowych poszczególnych grup CEPC, tzn.: Grupy ds. Ochrony Ludności (CPG), Grupy ds. zdrowia publicznego, wyżywienia i zaopatrzenia w wodę (PHFWG), Grupy ds. transportu (TG) oraz Grupy ds. zasobów przemysłowych i usług komunikacyjnych (IRCSG). Podjęto tematykę mechanizmów ochrony ludności rozwijanych w ramach NATO (również we współpracy z państwami partnerskimi), a także obrony przeciwrakietowej jako nowego wyzwania dla polityki bezpieczeństwa.

Zamykając spotkanie Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, stwierdził, że wystąpienia i uwagi uczestników, pozwolą mu na reprezentowanie podczas posiedzenia CEPC, które odbędzie się w listopadzie br. w Brukseli, stanowiska nie tylko RCB ale także pozostałych zaangażowanych instytucji.

Dyr Komorowski zaznaczył, że dzisiejsze spotkanie jest pierwszym z serii dotyczącej szeroko rozumianej współpracy pomiędzy Polską a NATO w planowaniu cywilnym. Jako temat kolejnego zaproponował problematykę infrastruktury krytycznej.

W spotkaniu wzięli udział m.in: Dyrektor Departamentu Polityki Bezpieczeństwa MSZ, Radca Stałego Przedstawicielstwa RP przy NATO, Dyrektor Departamentu Spraw Obronnych oraz przedstawiciele Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.