Zagrożenia hybrydowe oraz sposoby przeciwdziałania im były motywem przewodnim posiedzenia plenarnego Komitetu Planowania Cywilnego NATO (Civil Emergency Planning Comittee, CEPC). Posiedzenie odbyło się 13 i14 listopada 2018 r. w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli. Polskiej delegacji przewodniczył Krzysztof Malesa, z-ca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Uczestnicy posiedzenia omawiali działania podejmowane nie tylko  przez sojuszników, lecz także państwa partnerskie Sojuszu, na rzecz wzmacniania odporności na tego typu zagrożenia. Podkreślano wagę zwalczania coraz powszechniej występujących zagrożeń hybrydowych pochodzących ze Wschodu i z Południa.

Koncentrowano się na potrzebie jak najlepszego przygotowania do przeciwdziałania im ze strony instytucji i służb cywilnych w państwach członkowskich, w tym położonych na wschodniej flance NATO. Mówił o tym m.in. przedstawiciel strony polskiej. Za istotne uznano przeprowadzanie samoocen mających wskazać, na ile podjęte działania sprzyjają zredukowaniu podatności i budowaniu odporności. Takie działania będą o tyle efektywniejsze, o ile będzie się brało pod uwagę współzależności występujące pomiędzy sektorami cywilnym, wojskowym i prywatnym.  Takie kompleksowe podejście administracji publicznej oraz innych podmiotów  powinno się przyczynić do zagwarantowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

Podjęto dyskusję nad udoskonaleniami w obszarach, które zostały ujęte w tzw. wytycznych dla odporności ( a więc  odnośnie  do ciągłości działania administracji i świadczenia usług, zaopatrzenia w podstawowe towary w sytuacji kryzysowej), a także kryteriami ich ewaluacji[1]. W tej dziedzinie  wskazano kierunek dalszych prac komitetu CEPC i czterech podporządkowanych mu grup planistycznych[2].

Podkreślono istotną rolę współpracy NATO-UE[3] w przeciwdziałaniu zagrożeniom hybrydowym i budowaniu odporności. Szczególne zainteresowanie sojuszników z NATO budzą unijne projekty, które są realizowane w ramach współpracy strukturalnej (PESCO). Mogą one bowiem zapewnić spójność  między działaniami obu organizacji na wypadek prowadzenia operacji wojskowych. (Military Mobility)[4].

W części spotkania uczestniczyli także przedstawiciele niektórych państw partnerskich NATO oraz Unii Europejskiej, omawiając projekty realizowane z myślą o wzmacnianiu odporności. Współpraca z partnerami – niezależnie od korzyści płynących dla tych państw – przynosi dla NATO niezbędną wiedzę o wyzwaniach dla stabilności i bezpieczeństwa oraz rodzajach zagrożeń hybrydowych.

Posiedzeniu przewodniczył John Manze, zastępca Sekretarza Generalnego NATO.

Przy okazji posiedzenia CEPC miała także miejsce, z udziałem Rose Gottemoeller, Pierwszej Zastępczyni Sekretarza Generalnego NATO, ceremonia XX-lecia działalności Euroatlantyckiego Ośrodka Koordynacji Reagowania w Przypadku Katastrof (Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre, EADRCC). Przedstawiono najważniejsze osiągnięcia EADRCC podczas pomocy świadczonej dzięki temu ośrodkowi państwom NATO i innym potrzebującym nawiedzonym przez klęski żywiołowe,  katastrofy czy cierpiące wskutek lokalnych konfliktów.

[1] https://www.nato.int/cps/em/natohq/topics_49158.htm

[2] Grupy: Ochrony Ludności, Grupy Transportowej, Grupy ds. Zdrowia, Rolnictwa i Żywności, Grupy ds. Zasobów Przemysłowych i Łączności.

[3] https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-Homepage/28286/eu-nato-cooperation-factsheet_en

[4] https://eeas.europa.eu/topics/climate-environment-energy/46052/military-mobility-%E2%80%93-key-european-security_en