Określenie nowych obszarów odporności na zagrożenia dla bezpieczeństwa państw Sojuszu Północnoatlantyckiego było jednym z głównych tematów posiedzenia plenarnego Grupy Ochrony Ludności NATO (Civil Protection Group, CPG). Spotkanie odbyło się w dniach 18-19 października 2017 r. w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli. Polskę reprezentował przedstawiciel Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Odporność państw na zagrożenia jest jednym z podstawowych warunków dla zapewnienia bezpieczeństwa Sojuszu Północnoatlantyckiego. Do tej pory NATO wydało wytyczne dla: zapewnienia ciągłości działania administracji, zaopatrzenia w energię, zdolności panowania nad niekontrolowanym ruchem ludności, zaopatrzenia w wodę i żywność, reagowania w sytuacji ze znaczną liczbą ofiar, systemów łączności oraz transportu.

Warto podkreślić, że w opinii NATO, obecne sojusznicze wytyczne w sprawie odporności[1] to zaledwie minimum do spełnienia, w celu  zapewnienia możliwości wykonywania zadań przez siły zbrojne, zwłaszcza na rzecz obrony kolektywnej. Budowa odporności w wielu dziedzinach jest niezbędna, by w wymiarze narodowym móc wypełnić zobowiązania wynikające z art. 3. Traktatu Waszyngtońskiego.

W ramach grupy CPG zorganizowane zostały warsztaty nt. „Resilient Citizens” (Odporni obywatele) aby wypracować rozwiązania dotyczące wypełnienia  wcześniej zdiagnozowanych luk w pewnych obszarach odporności. Dotyczyły one budowania odporności m.in. przez i w oparciu o obywateli poprzez[2]:

  1. Wzmacnianie roli obywateli w budowaniu odporności państwa, m. in. poprzez wspieranie działań, które ludzie podejmują sami w poczuciu zagrożeń np. samoorganizując się i pracując w ramach  wolontariatu (zorganizowanego i spontanicznego);
  2. Zwiększanie świadomości obywateli w kwestii odporności w miejscu ich zamieszkania;
  3. Edukacja najmłodszych obywateli.

„Odporność obywateli” pozostawiono jako temat otwarty do dalszej dyskusji na forum NATO zaznaczając, iż kwestię odporności warto rozważyć także w kontekście walki z terroryzmem.

Podczas posiedzenia uczestnikom zostały przedstawione wyzwania stojące przed Sojuszem, dokonania NATO w obszarze polityki obronnej i ochrony ludności oraz sprawy związane z Planowaniem Obronnym[3]. Po raz pierwszy w Planowaniu zostały ujęte  aspekty przygotowania cywilnego, które dotyczą siedmiu wytycznych dla zwiększania odporności.

Podczas posiedzenia plenarnego, w części spotkania, w którym uczestniczyli partnerzy NATO – przedstawiciele Finlandii, Szwecji i Szwajcarii, przedyskutowano działalność Euroatlantyckiego Ośrodka Koordynacji Reagowania w Przypadku Katastrof (Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre, EADRCC). Omówiono także tegoroczne ćwiczenia przeprowadzone we wrześniu w Bośni i Hercegowinie, w których wzięło udział 1200 osób z 34 krajów[4].

 

[1] http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_132722.htm

[2] W Polsce działania z tego zakresu są prowadzone m.in. przez KG PSP https://www.straz-chorzow.pl/prasa-o-nas czy RCB http://rcb.gov.pl/poradniki/ .

[3] http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_49202.htm

[4] http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_147118.htm