Od wielu lat prowadzone są działania na rzecz całkowitej likwidacji broni chemicznej. Tylko sześć, spośród stu dziewięćdziesięciu sześciu państw, nie ratyfikowało Konwencji o Zakazie Broni Chemicznej. Polska uczyniła to w 1993 roku. O tym, co jeszcze jest do zrobienia w tej kwestii, dyskutowano podczas  panelu  „Likwidacja broni chemicznej. Wyzwania polityczne i technologiczne”, którego głównym gościem był Ahmet Üzümcü, dyrektor generalny Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (Organisation for the Prohibition Chemical Weapons, OPCW). Panel został zorganizowany 7 listopada na Politechnice Warszawskiej. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, jako instytucja, która ma udział w realizacji postanowień Konwencji, było uczestnikiem tego wydarzenia.

RCB uczestniczy w przygotowaniu danych do przedkładanej na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ rezolucji na temat implementacji Konwencji o Zakazie Broni Chemicznej, a także corocznego raportu dla OPCW dotyczącego wykonywania art. X Konwencji CWC  (narodowe programy ochrony przed bronią chemiczną).

Ahmet Üzümcü podczas wystąpienia podkreślił aktywność i duże zaangażowanie Polski na różnych forach międzynarodowych w działania służące wykonaniu postanowień konwencji CWC, a ponadto nieproliferacji broni chemicznej.  Państwa, które ratyfikowały konwencję CWC – zdaniem dyrektora generalnego OPCW – tworzą właściwy klimat, by udało się doprowadzić do całkowitej likwidacji broni chemicznej. Jednakże pomimo postępów w tym zakresie, nadal jeszcze istnieją zapasy tego typu broni. Wynika to przede wszystkim z trudności technologicznych oraz wysokich kosztów likwidacji. Przy likwidacji chodzi bowiem nie tylko o oddzielenie głowicy chemicznej od pocisku, lecz także o przekształcenie wysokotoksycznej substancji chemicznej w taką, która nie byłaby trująca. A to oznacza wieloetapowy proces w specjalistycznej aparaturze, zapewniającej bezpieczne przeprowadzenie całej operacji z wysokotoksycznymi związkami chemicznymi. Tymczasem możliwości przerobowe wspomnianej aparatury są niezbyt duże, gdyż w trakcie jej pracy musza być dochowane restrykcyjne wymogi bezpieczeństwa.

Uczestnikami spotkania, oprócz reprezentanta RCB, byli także przedstawiciele: Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Spraw Zagranicznych (jako organizatora), Instytutu Chemii Przemysłowej, Wojskowego instytutu Chemii i Radiometrii, Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń MON, Zarządu Obrony przed Bronią Masowego Rażenia MON, pracownicy i studenci Wojskowej Akademii Technicznej oraz Politechniki Warszawskiej.

*     *     *

OPCW jest organem wykonawczym Konwencji o Zakazie Broni Chemicznej (Chemical Weapons Convention, CWC) i ma swą siedzibę w Hadze. Organizacja została laureatem Pokojowej Nagrody Nobla w 2013 roku za szeroko zakrojone działania mające na celu eliminację broni chemicznej.