W związku z publikacjami prasowymi odwołującymi się do mojego oświadczenia o stanie majątkowym informuję, że przed objęciem funkcji dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa wystąpiłem o przywrócenie mnie do służby w Państwowej Straży Pożarnej. Procedura jest w toku i czekam na decyzję w tej sprawie. Powrót do służby będzie jednoznaczny z zawieszeniem emerytury.

Do tego czasu obowiązuje mnie ustawa z dnia z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, z której wynika, że w przypadku podjęcia pracy i osiągnięcia przychodu, w kwocie przekraczającej 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, emerytura zostaje odpowiednio pomniejszona.

Jednocześnie pragnę podkreślić, że dane zawarte w moim oświadczeniu majątkowym opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów uwzględniają stan na dzień powołania, tj. de facto dotyczą okresu przed moim zatrudnieniem w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.

 

    Marek Kubiak
    Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa