Studenckie praktyki zawodowe w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa

Jeśli chcesz mieć w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa praktykę studencką, koniecznie złóż w naszej kancelarii lub prześlij pocztą  (adres: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, ul. Rakowiecka 2A, 00-993 Warszawa) wypełniony formularz zgłoszeniowy.

Jeśli spełniasz wymagania określone w profilu stażysty do formularza zgłoszeniowego musisz dołączyć następujące dokumenty:

– zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta;

– kserokopię dokumentu tożsamości;

– imienne skierowanie na praktykę wydane przez uczelnię, wraz ze wskazaniem danych osoby odpowiedzialnej za organizację praktyki;

Dyrektor RCB po uzyskaniu opinii kierowników komórek organizacyjnych podejmuje decyzję o przyjęciu lub odmowie przyjęcia na praktykę.

W przypadku podjęcia decyzji o przyjęciu na praktykę zawierane jest „Porozumienie o organizacji studenckich praktyk zawodowych” (wzór), poprzedzone uzgodnieniem jej programu.

Przed rozpoczęciem praktyki zawodowej student zobowiązany jest do dostarczenia kserokopii dokumentu potwierdzającego aktualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

RCB nie pokrywa kosztów dojazdu i zakwaterowania studenta w czasie praktyk.

Praktyki są niepłatne.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

POROZUMIENIE O ORGANIZACJI STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH

PROFIL STAŻYSTY

KLAUZULA STUDENCKIE PRAKTYKI ZAWODOWE