13 grudnia 2010 roku Prezydent Rzeczypospolitej Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym.
Celem nowelizacji było przede wszystkim dostosowanie prawodawstwa polskiego do regulacji prawnych Unii Europejskiej, a dokładniej do dyrektywy Rady 2008/114/WE z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie rozpoznawania i wyznaczania europejskiej infrastruktury krytycznej oraz oceny potrzeb w zakresie poprawy jej ochrony.
Nowelizacja wprowadza do ustawy definicję europejskiej infrastruktury krytycznej (EIK), przez którą należy rozumieć systemy oraz wchodzące w ich skład powiązane ze sobą funkcjonalne obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia oraz instalacje kluczowe dla bezpieczeństwa zarówno państwa, jak i obywateli, a także służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej, zlokalizowane na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej, których zakłócenie lub uszkodzenie mogłoby mieć istotny wpływ na co najmniej dwa państwa członkowskie.