Projekt Scenariusz Powódź był tematem spotkania – wideokonferencji, która odbyła się w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa 27 czerwca 2013 roku. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Zdrowia, Krajowego Centrum Ratownictwa i Ochrony Ludności oraz Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dolnośląskim, Lubuskim i Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim.

Scenariusz Powódź jest projektem, który Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zainicjowało wspólnie z Dyrekcją Generalną ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Cywilnej w Federalnym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Niemiec. Jego głównym celem jest opracowanie wspólnej analizy ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego. Zakłada się, że będzie ona stanowić podstawę do skuteczniejszego planowania działań operacyjnych i przygotowania procedur oraz wspomagania prowadzenia bieżącej akcji przeciwpowodziowej na obszarze transgranicznym. Oczekiwania te są w pełni aktualne m.in. w kontekście powodzi, jakie dotknęły Polskę i Niemcy np. w 2010 r., a także Niemcy i Czechy w tym roku.

Obecnie tworzone analizy i scenariusze ograniczają się do przewidywania skutków zagrożeń po jednej stronie granicy. Natomiast efektem końcowym tego projektu będzie opracowanie scenariusza powodzi dla wybranego wspólnie przez stronę polską i niemiecką, obszaru w dorzeczu Odry. Obszar ten zostanie wskazany we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego, jako narażony na niebezpieczeństwo powodzi. Miejsce powinno być wybrane pod kątem ewentualnych najbardziej dotkliwych skutków dla Polski i Niemiec. Pozwoli to wskazać czynniki ryzyka i prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń oraz skutków zagrożenia po obu stronach granicy.

Podczas spotkania Marek Adamczyk, doradca RCB, przedstawił informację nt. głównych kierunków współpracy RCB z partnerem niemieckim oraz dotychczasowych ustaleń. Z kolei Beata Janowczyk, główny specjalista w Wydziale Analiz RCB, omówiła rezultaty analiz, jakie wynikają z przygotowanego Raportu otwarcia do Scenariusza Powódź. Dorota Leduchowska, szef Wydziału Planowania w RCB, zaprezentowała szczegółowe cele, założenia oraz etapy projektu.

Prowadzący spotkanie Dariusz Góralski, zastępca dyrektora RCB, podkreślił, że kluczowym jest, aby do tworzenia scenariusza aktywnie włączyły się odpowiednie poziomy regionalne: po stronie polskiej trzy województwa: zachodniopomorskie, lubuskie i dolnośląskie, a po stronie niemieckiej przede wszystkim Kraj Związkowy Brandenburgia. W obu państwach ważne jest także zaangażowanie jednostek szczebla centralnego, które odpowiadają za ochronę przeciwpowodziową oraz innych, które mogą wnieść wartość dodaną do projektu.

Uczestnicy spotkania, zarówno ze strony urzędów wojewódzkich, jak i ministerstw, wsparli inicjatywę i wyrazili gotowość do udziału w projekcie oraz współpracy z RCB. Podkreślono znaczenie posiadania sprawnego mechanizmu wymiany informacji w wymiarze transgranicznym, także na najwyższym szczeblu obu krajów. Ma to szczególne znaczenie w kontekście takich zdarzeń, jak powódź czy inne katastrofy lub klęski naturalne.

Na zakończenie Dariusz Góralski podziękował za dotychczasową współpracę. Stwierdził, że konstruktywne podejście uczestników do propozycji upoważnia do kontynuacji prac w formule rozszerzonej o partnerów niemieckich, w tym z udziałem szczebla regionalnego. Zwrócił się z prośbą do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego o przyjęcie roli gospodarza oraz o współpracę z RCB w celu organizacji takich konsultacji w IV kwartale br.