Odporność na zagrożenia nowego typu, jakie pojawiły się dla państw NATO, zwłaszcza w europejskiej części obszaru Sojuszu, była wiodącym tematem plenarnej sesji Komitetu Planowania Cywilnego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (CEPC), które odbyło się w Brukseli 6 listopada br. Delegaci, reprezentujący instytucje planowania cywilnego i zarządzania kryzysowego z 28 sojuszniczych państw, dzielili się poglądami, jak należy klasyfikować działania z zakresu tzw. hybrydowych i jak można im przeciwdziałać właśnie poprzez zwiększanie odporności, na przykład infrastruktury krytycznej.

Zastanawiano się, w jaki sposób planowanie cywilne w NATO może wspomagać władze narodowe w państwach członkowskich – głównie tych, którym przyjdzie pełnić rolę państwa-gospodarza. Powyższą problematykę poruszano, odwołując się do ustaleń ostatniego szczytu NATO w Walii na początku września br. oraz przyjętego wówczas Planu Zwiększenia Gotowości. Dlatego jednym
z tematów sesji CEPC była współpraca cywilno-wojskowa i potrzeba jej intensyfikacji.

Zgodnie z ustaleniami z Walii akcentowano potrzebę przeprowadzania szkoleń, treningów i ćwiczeń przygotowujących do różnego rodzaju zdarzeń kryzysowych, w tym także w celu możliwie dobrego przygotowania wsparcia cywilnego dla wojskowych działań Sojuszu Północnoatlantyckiego. Zgodnie podkreślano, iż w ramach wcześniej przyjętych planów i programów działania Grup Planistycznych ds. ochrony ludności, przemysłu, transportu oraz zdrowia i podporządkowanych Komitetowi C EPC, należy realizować takie przedsięwzięcia, które – uwzględniając nowe zagrożenia dla bezpieczeństwa państw i całego NATO – sprzyjać będą adekwatnej reakcji na nie.

Następny dzień plenarnej sesji CEPC (7 listopada) poświęcony był współpracy Sojuszu Północnoatlantyckiego z krajami partnerskimi. Współpraca ta pozostaje bardzo istotna dla spełnienia jednego z trzech podstawowych zadań NATO ( obok obrony kolektywnej i zarządzania kryzysowego), czyli współdziałania na rzecz bezpieczeństwa w różnych częściach świata. Zastanawiano się jednak, jak współpraca ta będzie się układała w nowej sytuacji, kiedy Sojusz nie będzie już realizował tak zakrojonych na szeroką skalę misji jak głównie ta w Afganistanie.

W sesji plenarnej CEPC było reprezentowane Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.