Usprawnienie współpracy narodowych centrów zarządzania kryzysowego z odpowiednimi instytucjami w Unii Europejskiej (UE) było głównym celem konferencji „W kierunku wzmocnionej współpracy między Unią Europejską i jej Państwami Członkowskimi”, która odbyła się w Brukseli, w dniach 30-31 maja 2012 r. Jej organizatorami była Komisja Europejska (KE) i Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ). W konferencji wzięli udział przedstawicieli centrów zarządzania kryzysowego instytucji UE i Państw Członkowskich (PCz). Rządowe Centrum Bezpieczeństwa reprezentował Marek Adamczyk, doradca RCB.

W czasie konferencji uczestnicy omówili zakres i możliwości lepszej współpracy pomiędzy instytucjami UE i PCz w kwestii zarządzania kryzysowego. Zastanawiali się m.in. nad tym, jak wykorzystywać obecnie funkcjonujące w zarządzaniu kryzysowym narzędzia dla celów koordynacji na poziomie UE i poziomach narodowych poszczególnych państw członkowskich. Wymienili także opinie nt. najlepszych praktyk w zakresie wymiany informacji podczas sytuacji kryzysowych. W tym kontekście, podkreślili znaczenie spójnej informacji oraz zagwarantowanie optymalnego, terminowego i bezpiecznego sposobu przekazywania danych o rozwoju sytuacji. Zwrócili także uwagę, na wzrastającą rolę mediów społecznościowych, które dla wielu stają się źródłem zarówno wymiany jak i pozyskiwania informacji.

Jednym z wniosków płynącym z dwudniowego spotkania jest stwierdzenie, że trzeba, a przede wszystkim można lepiej zarządzać kryzysami. Doświadczenia instytucji europejskich i PCz w zakresie zarządzania kryzysowego wskazują, że jednosektorowy mechanizm reagowania na kryzysy nie sprawdza się. Potrzebne jest podejście holistyczne, wielosektorowe, oparte na analizach i zintegrowanej znajomości sytuacji. Uczestnicy stwierdzili, że istnieją realne możliwości poprawy współpracy dla szybszej, bardziej spójnej i kolektywnej reakcji na kryzysy o wymiarze wielosektorowym w UE. Istotnym czynnikiem jest tu jednak dobra koordynacja na poziomie politycznym i organizacyjnym. Uczestnicy podkreślili także, że nie ma potrzeby tworzenia nowych narzędzi przy zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi, wystarczy skoncentrować się na modyfikacji już istniejących.

Podsumowując konferencje przedstawiciel Cypru, jako przedstawiciel przyszłej Prezydencji w UE, wyraził wiarę, że przesłanie: „nie każdy dla siebie, ale wszyscy dla wszystkich”, będzie stosowane przez instytucje UE i PCz podczas rozwiązywania sytuacji kryzysowych. Ocenił także, że ustalenia konferencji z pewnością przyczynią się do szybszej i bardziej spójnej reakcji na kryzysy.