Obieg informacji pomiędzy instytucjami systemu zarządzania kryzysowego, omówienie doświadczeń i wniosków po Turnieju UEFA EURO 2012 oraz ochrona infrastruktury krytycznej to tematy poruszane podczas spotkania szefów centrów zarządzania kryzysowego oraz dyrektorów wydziałów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego urzędów wojewódzkich. Spotkanie zostało zorganizowane 9-11 października 2012 r. przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w Święcicach koło Warszawy.

Spotkanie otworzył Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Pan Marek Komorowski. Na wstępie podziękował przybyłym za przybycie i krótko podsumował dotychczasową współpracę pomiędzy instytucjami związanymi z zarządzaniem kryzysowym. Podkreślił również, że spotkanie, poza elementem podsumowania i elementem szkoleniowym, ma na celu omówienie zmian w obiegu informacji, jakie nastąpiły w związku z wejściem w życie znowelizowanej ustawy działowej, która nieco inaczej rozłożyła zadania pomiędzy ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, a ministrem właściwym do spraw administracji.

Podczas spotkania Pan Krzysztof Malesa, szef Wydziału Operacyjnego RCB omówił obieg informacji pomiędzy centrami zarządzania kryzysowego, a także pomiędzy centrami a RCB. Pan Grzegorz Świszcz, szef Wydziału Analiz RCB zaprezentował zebranym produkty analityczne (m.in. informacje dzienne i tygodniowe oraz analizy krótko i średnioterminowe) przygotowywane przez Centrum.

Proces przygotowań do Turnieju UEFA EURO 2012 oraz doświadczenia i wnioski, zebrane po jego zakończeniu, zostały omówione przez Pana Mirosława Sobolewskiego z Wydziału Planowania RCB. Pan Sobolewski podkreślił, że z przeprowadzonych badań wynika, że 94% procent Polaków pozytywnie ocenia organizację turnieju.

Kolejny z tematów spotkania – założenia i cele Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej oraz zadania wojewodów w związku z ochroną IK – został zaprezentowany przez Pana Michała Grzybowskiego z Wydziału Ochrony Infrastruktury Krytycznej RCB.

Podczas spotkania omówiono także organizacje i zadania Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Pani Monika Postek oraz Pan Dariusz Wodzyński), Centrum Operacyjnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych (Pan Andrzej Kaczorowski) oraz Zespołu Monitorowania Zagrożeń w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Pan Wojciech Gajkowski).

Spotkanie było także okazją do wymiany doświadczeń, jakie zebrały poszczególne województwa w trakcie sytuacji kryzysowych. Uczestniczyli w nim, oprócz dyrektorów wydziałów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego urzędów wojewódzkich, także przedstawiciele m.in. Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policji i Państwowej Straży Pożarnej.