Roli planowania cywilnego i zarządzania kryzysowego jako ważnego aspektu działalności Sojuszu Północnoatlantyckiego poświęcone było spotkanie robocze, które odbyło się w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa 20 lutego 2013 roku. Celem spotkania było ożywienie dyskusji o korzyściach płynących dla Polski z planowania cywilnego i zarządzania kryzysowego w wymiarze sojuszniczym a zarazem o możliwościach poprawy funkcjonowania NATO w tych sferach.

Planowanie cywilne (Civil Emergency Planning – CEP) jest ważnym elementem funkcjonowania NATO w czasie wojny, kryzysu i pokoju. Jego główne cele to utrzymywanie ciągłości zarządzania podczas ewentualnych działań wojennych, zwiększanie skuteczności wykorzystania narodowych zasobów cywilnych oraz infrastruktury, zarówno na potrzeby cywilne, jak i wojskowe, ochrona i pomoc ludności oraz zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym.

W ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego toczy się obecnie dyskusja na temat przyszłej roli cywilnego pionu NATO i zakresu współdziałania z pionem wojskowym. Polska – jako jedno z dziesięciu państw – została członkiem nieformalnej grupy, która ma przygotować dokument stanowiący podstawę do dalszej dyskusji – tak, aby, nie rezygnując z dotychczasowej funkcji CEP, dostosować prace do realnych potrzeb państw członkowskich, a zarazem wyzwań wynikających z polityki bezpieczeństwa Sojuszu.

Uczestnicy spotkania w RCB omówili m.in. kwestię nowych Wytycznych Politycznych dla działań Komitetu Planowania Cywilnego (Civil Emergency Planning Committee – CEPC), które musiałyby zostać zaakceptowane przez Radę Północnoatlantycką (North Atlantic Council – NAC) i miałyby obowiązywać w latach 2013-2015. Podkreślano, że większość obowiązujących Wytycznych (tzn. przyjętych na lata 2010 – 2013) zawiera treści aktualne, ale należy jednak dostosować je do współczesnych wyzwań z zakresu bezpieczeństwa, takich jak np. cyberterroryzm czy niebezpieczeństwo ataku rakietowego. Dyskutowano także na temat roli, jaką odgrywa CEPC oraz tego, czy Komitet powinien się kierować na nowo ustalonymi priorytetami, a jeżeli tak, to jakimi. Kolejnym tematem poruszanym podczas spotkania było ulepszenie wymiany informacji i współpracy pomiędzy państwami członkowskimi NATO a CEPC oraz podporządkowanymi mu Grupami planistycznymi.

Spotkanie otworzył dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Marek Komorowski. Uczestniczyli w nim także m.in. przedstawiciele ministerstw: Spraw Zagranicznych, Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych, Administracji i Cyfryzacji, Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

* * *

Komitet Planowania Cywilnego (CEPC) odpowiedzialny jest organizacyjnie za sferę planowania cywilnego w NATO. Prace CEPC i podległych mu czterech grup roboczych koncentrują się na roli planowania cywilnego w obliczu nowych wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa Europy i Ameryki Północnej.

CEPC kieruje pracą czterech wyspecjalizowanych grup:

• Grupa ds. Ochrony Ludności (Civil Protection Group – CPG);

• Grupa ds. Transportu (Transport Group – TG);

• Grupa Zasobów Przemysłowych i Usług Komunikacyjnych (Industrial Resources and Communications Group – IRCSG);

• Grupa ds. Zdrowia, Rolnictwa i Żywności (Joint Health, Agriculture and Food Group – JHAFG).

Więcej informacji na ten temat: http://rcb.gov.pl/?page_id=2539

 

RCB 20