Antyterrorystyczna polityka informacyjna była tematem warsztatów zorganizowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w dniach 7-8 kwietnia 2011 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia ABW w Emowie koło Warszawy.

W warsztatach uczestniczyli międzynarodowi eksperci z państw Grupy G6 oraz ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, przedstawiciele polskich służb i instytucji m.in. Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, dziennikarze mediów ogólnopolskich, a także reprezentanci środowiska naukowego (Centrum Badania Opinii Społecznych, przedstawiciele uniwersytetów i szkół wyższych) i organizacji pozarządowych (m.in. Liga Obrony Kraju, Fundacja Komunikacji Społecznej, Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy, Związek Harcerstwa Polskiego, Fundacja na Rzecz Rozwoju).

W spotkaniu wzięli udział Adam Rapacki, podsekretarz stanu w MSWiA, Piotr Kluz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz gen. bryg. Krzysztof Bondaryk, Szef ABW.

Uczestnicy rozmawiali m.in. o tym jak informować społeczeństwo o zagrożeniach terrorystycznych, możliwych formach współpracy w tym zakresie pomiędzy organami państwa, a mediami, organizacjami pozarządowymi i światem nauki.

Ciekawa dyskusja dotyczyła także europejskich doświadczeń w zakresie polityki medialnej w przypadku zdarzeń o charakterze terrorystycznym, które zaprezentowani przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Włoch, Hiszpanii i Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Warsztaty odbywały się w ramach projektu naukowo-badawczego Przeciwdziałanie izwalczanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmu w warunkach bezpiecznego, przyspieszonego i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego realizowanego przez grupę ekspertów z MSWiA i ABW pod auspicjami Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, w ramach grantu przyznanego przez MNiSW.