Organizacja ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego, system analizy ryzyka w Polsce i w Niemczech oraz ochrona infrastruktury krytycznej w obu krajach, to tematy poruszane podczas wizyty w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa przedstawicieli niemieckich instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe. Wizyta odbyła się w dniach 5 – 6 marca 2013 roku. Jej głównym celem była kontynuacja współpracy i realizacja ustaleń, przyjętych podczas wizyty delegacji RCB w Jednostce Zarządzania Kryzysowego (KM) Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RFN w Berlinie w kwietniu 2012 roku.

Witając delegację niemiecką, dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Marek Komorowski podkreślił znaczenie dobrej współpracy pomiędzy instytucjami zarządzania kryzysowego obu krajów. Nawiązując do wizyty przedstawicieli RCB w Berlinie, wyraził nadzieję na kontynuację współpracy, szczególnie w przypadku kryzysów transgranicznych.

Podczas spotkania Dorota Leduchowska, szef Wydziału Planowania oraz Susanne Lenz, ekspert z zakresu analizy ryzyka Biura Federalnego Ochrony Ludności i Pomocy Interwencyjnej w Sytuacjach Kryzysowych (BBK) przedstawiły proces analizy ryzyka w Polsce i w Niemczech. Relacje w zakresie zarządzania kryzowego pomiędzy poszczególnymi instytucjami w Niemczech zostały omówione przez Franza-Josefa Molitora, zastępcę szefa jednostki zarządzania kryzysowego (KM) Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RFN. Tomasz Szewczyk, szef Wydziału Ochrony Infrastruktury Krytycznej, omówił ogólne podejście do wspólnej, dla Polski i Niemiec, analizy ryzyka dla obiektów IK oraz przedstawił założenia Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej, natomiast Susanne Krings, ekspert w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej BBK, przedstawiła niemiecką strategię ochrony IK. Proces planowania, przygotowania, przeprowadzania oraz ewaluacji ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego w Polsce i w Niemczech został zaprezentowany przez Marcina Rudnickiego, szefa Wydziału Ćwiczeń i Szkoleń RCB oraz Ulricha Cronenberga, eksperta BBK.

Delegacja niemiecka odwiedziła również centra operacyjne: Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Podczas dyskusji obydwie strony jednomyślnie oceniły, że podjęte tematy mają ogromne znaczenie dla rozwoju bilateralnej współpracy. Uczestnicy spotkania zgodzili się także, że istnieje potrzeba wymiany eksperckiej w celu poznania metodologii planowania, organizacji i oceny ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego. Pozwoli to lepiej poznać dobre praktyki oraz przybliżyć standardy i procedury, a tym samym uprościć organizację przyszłych wspólnych ćwiczeń. Strona niemiecka zaprosiła przedstawicieli RCB do udziału w roli obserwatora w ćwiczeniu LǛKEX, które odbędzie się w listopadzie 2013 roku.

Na zakończenie dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Marek Komorowski podziękował uczestnikom za spotkanie i wyraził nadzieję na kontynuowanie konstruktywnej współpracy.

IMGP2749x IMGP2746x