Pan Marcin Samsonowicz – Górski, dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa wziął udział 9 grudnia 2010 r. w konferencji „Powódź – Infrastruktura – Finansowanie”, zorganizowanej przez Polską Izbę Ubezpieczeń.

Dyrektor RCB uczestniczył w dyskusji panelowej na temat współpracy instytucji publicznych i administracji rządowej w zakresie zarządzania ryzykiem katastroficznym w Polsce. Podczas spotkania wskazano na potrzebę dyskusji, w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, nad rozwiązaniami systemowymi w zakresie ubezpieczeń katastroficznych. RCB popiera tego typu rozwiązanie jako wzmacniające system zarządzania kryzysowego w Polsce, zwłaszcza w zakresie usuwania skutków powodzi.

Podczas konferencji dokonano przeglądu zagrożeń ryzykami naturalnymi w Polsce oraz społecznych i finansowych skutków strat spowodowanych powodzią lub huraganem, w związku z coraz większą częstotliwością i intensywnością występowania tych zdarzeń oraz omówiono miejsce i rolę Państwa w rozwiązywaniu problemów związanych ze skutkami szkód spowodowanych przez powodzie, huragany, trzęsienia i osuwanie się ziemi.

Zaprezentowano także projekt ISOK (Informatyczny System Osłony przed Nadzwyczajnymi Zagrożeniami), realizowany, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Instytut Łączności oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, którego wdrożenie wzmocni system ochrony przeciwpowodziowej kraju.

W konferencji wzięli udział m.in. przedstawiciele: Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Państwowego Instytutu Geologicznego, środowisk naukowych, zakładów ubezpieczeń oraz zaproszeni goście reprezentujący zagraniczne rynki ubezpieczeniowe.
Honorowy patronat nad konferencją objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jerzy Miller.