23 lipca 2013 roku Rada Ministrów przyjęła nowelizację Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego. Dokument został sporządzony przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, we współpracy z ministerstwami, urzędami centralnymi i województwami.

Większość zmian wprowadzonych do KPZK jest wynikiem podziału zadań i kompetencji między Ministrem Spraw Wewnętrznych oraz Ministrem Administracji i Cyfryzacji, co znalazło swoje odzwierciedlenie w siatce bezpieczeństwa.

Plan został uzupełniony również o elementy dotyczące infrastruktury krytycznej, – procedurę współpracy między administracją publiczną a właścicielami oraz posiadaczami samoistnymi i zależnymi obiektów, instalacji lub urządzeń infrastruktury krytycznej oraz załącznik funkcjonalny dotyczący priorytetów zakresie ochrony oraz odtwarzania infrastruktury krytycznej.

Udoskonalono i zmodyfikowano części dotyczące polityki informacyjnej – tj. załącznik funkcjonalny dotyczący zasad informowania ludności o zagrożeniach – organizacja procesu komunikacji społecznej w sytuacji kryzysowej oraz Standardową Procedurę Operacyjną dotyczącą tego zagadnienia. Zmiany te są wynikiem doświadczeń zdobytych podczas Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012, jak również wniosków z ćwiczeń LIBERO przeprowadzonych przed tym Turniejem.

Zaktualizowano również część dotyczącą współdziałania między podmiotami uczestniczącymi w realizacji planowanych przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowej w zakresie struktury centrów zarządzania kryzysowego oraz funkcjonujących zespołów zarządzania kryzysowego.

Ponadto, uzupełniono załącznik funkcjonalny dotyczący zasad oraz trybu oceniania i dokumentowania szkód o zadania i przedsięwzięcia wynikające z przepisów ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1385, z późn. zm.).

* * *

 

Czym jest Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego?

Jest dokumentem planistycznym przygotowanym przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa we współpracy z ministerstwami, urzędami centralnymi i województwami, w oparciu o ustawę o zarządzaniu kryzysowym, który można określić mianem „podręcznika” zarządzania kryzysowego obowiązującego na poziomie centralnym.

Komu służy?

Jako dokument planistyczny, KPZK służy administracji na poziomie centralnym, odpowiedzialnej za zarządzanie kryzysowe. KPZK ma przyczynić się do usprawniania działania we wszystkich fazach zarządzania kryzysowego. Ponadto może on pomóc w przygotowaniu planów na niższych szczeblach administracji (wojewódzkim, powiatowym czy gminnym).

Czym się wyróżnia?

Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego obejmuje wszystkie 4 fazy zarządzania kryzysowego tj. zapobieganie, przygotowanie, reagowanie i odbudowę. W sposób szczegółowy opisano zadania, kompetencje oraz określono podmioty wiodące oraz współpracujące z nimi w danej sytuacji kryzysowej w każdej z faz zarządzania kryzysowego.

Jak często aktualizowany jest Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego?

Ustawa o zarządzaniu kryzysowym określa, że aktualizacja musi się odbywać nie rzadziej niż raz na dwa lata. Aktualizacja planu następuje również po każdym uruchomieniu procedur wykonawczych, w wyniku którego stwierdzono potrzebę korekt i uzupełnień, w przypadku zmian aktów prawnych lub zaistnienia nowego zagrożenia. Instytucje zajmujące się zarządzaniem kryzysowym, w oparciu o KPZK oraz ćwiczenia, doświadczenie wynikające z pracy własnej lub sytuacji kryzysowych, w których brały udział, mogą korygować zadania własne oraz wpływać na zmiany dokonywane w procesie planowania, planach własnych oraz w samym KPZK.

Z czego się składa KPZK?

KPZK składa się z 3 elementów: Planu głównego, Zespołu przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych oraz Załączników funkcjonalnych do planu głównego.

Plan główny zawiera:

  • Charakterystykę zagrożeń oraz ocenę ryzyka ich wystąpienia,
  • Zadania podmiotów zaangażowanych w fazy zarządzania kryzysowego,
  • Zestawienie sił i środków możliwych do wykorzystania w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej.

W planie głównym wymienionych jest 18 zagrożeń, które mogą wystąpić na terenie kraju, ich przyczyny, potencjalny obszar oraz skutki. Dodatkowo wymieniono podmioty odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe oraz podano obowiązującą podstawę prawną. Dokładny podział obowiązków określony jest w siatce bezpieczeństwa. Siatka bezpieczeństwa zawarta w KPZK pozwala łatwo określić, które podmioty są wiodące a które wspomagające w danej sytuacji kryzysowej.

Zespół przedsięwzięć na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowej:

  • Monitorowanie zagrożeń,
  • Tryb uruchamiania sił i środków,
  • Procedury zarządzania kryzysowego,
  • Współdziałanie sił.

W zespole przedsięwzięć w zakresie monitorowania zagrożeń, wymieniono działy administracji publicznej, obszary odpowiedzialności ustawowej, instytucje podległe i nadzorowane, zadania z zakresu zarządzania kryzysowego oraz zadania główne w warunkach sytuacji kryzysowej. W dalszej części określono sposoby oraz tryby uruchamiani sił i środków w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej, jasno określono procedury na czas sytuacji kryzysowej oraz sposoby koordynacji instytucji w trakcie kryzysu, a także wzięto pod uwagę działanie w czasie stanów nadzwyczajnych.

Załączniki funkcjonalne do planu głównego:

  • Są to załączniki określające sposoby organizowania służb i podmiotów odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe,
  • Wykaz odpowiedzialności za infrastrukturę krytyczną.

W ostatniej części KPZK zawarte są załączniki dotyczące m.in. procedur z zakresu zarządzania kryzysowego, sposobów organizacji łączności, systemów monitorowania, opieki medycznej itp.

 

Pobierz Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego:

KPZK część 1 – Plan główny

KPZK część 1 – Plan główny cd.

KPZK część 2 – Zespół przedsięwzięć na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowej

KPZK część 3 – Załączniki funkcjonalne do planu głównego