Trwają konsultacje Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Jednym z obszarów, które wpływają na osiągnięcie jej założeń, jest bezpieczeństwo narodowe. Marek Kubiak, dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa wziął udział w konsultacjach, które odbyły się 26 września br. w Ministerstwie Rozwoju.

Współczesne wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa dotyczą również zagrożeń natu­ralnych (powodzie, huragany itp.) oraz awarii technicznych, jak i innych zdarzeń związanych z rozwo­jem cywilizacji.

Dlatego, jak podkreślił dyrektor Kubiak,

„powinniśmy wzmacniać odporność gospodarki, a w szczególności infrastruktury na wypadek wystąpienia klęsk żywiołowych i katastrof, zagrożeń spowodowanych celową działalnością człowieka, zagrożeń o charakterze hybrydowym czy militarnym”.

Zwrócił także uwagę, że niezbędnym elementem budowania odporności państwa na wszystkie zagrożenia, jest prawidłowo prowadzony proces oceny ryzyka, rozumianego jako kombinacja prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia i jego skutków dla ludności, gospodarki czy środowiska naturalnego.

„Ocena ryzyka jest pierwszym etapem przygotowania się na zagrożenia”

– powiedział Marek Kubiak. Wyzwaniem, przed którym stoi teraz Polska jest osiągnięcie zdolności zarządzania ryzykiem, czyli umiejętność zmniejszenia ryzyka, dostosowania się do niego lub jego ograniczenia do poziomu akceptowanego. Celem jest zarówno zapobieganie katastrofom i klęskom żywiołowym, jak i skuteczne przygotowanie się na wypadek ich wystąpienia, w tym do zapewnienia ciągłości funkcjonowania infrastruktury krytycznej.

Podczas konsultacji podkreślono, że bezpieczeństwo narodowe jest warunkiem do odpowiedzialnego i skutecznego rozwoju społeczno-gospodarczego państwa. Dlatego też należy podjąć starania,  by zapewnić funkcjonowania gospodarki w warunkach rzeczywistych zagrożeń. Wyjątkową rolę odgrywa tu współdziałanie sektora prywatnego i spółek skarbu państwa z administracją publiczną.

Więcej na temat „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” czytaj na stronie Ministerstwa Rozwoju.

1
2

zdjęcia: Ministerstwo Rozwoju