Atak terrorystyczny na obiekty infrastruktury krytycznej, w tym m. in. obiekty morskie, to tematyka tegorocznego ćwiczenia pk. RENEGADE – KAPER 15/l. Jego celem jest sprawdzenie procedur współdziałania Sił Zbrojnych RP i instytucji cywilnych w ramach przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym z powietrza i morza.

Ćwiczenie zostanie przeprowadzone 12 maja 2015 r.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych cyklicznie prowadzi ćwiczenie taktyczno-specjalne z zakresu reagowania kryzysowego pk. RENEGADE  – KAPER.

Obecny scenariusz ćwiczenia zakłada możliwość dokonania ataków terrorystycznych na obiekty infrastruktury krytycznej, w tym infrastruktury morskiej oraz ważne obiekty użyteczności publicznej z użyciem statku powietrznego lub jednostki pływającej opanowanej przez terrorystów. Ćwiczenie zostało tak przygotowane, aby hipotetyczne zdarzenia scenariusza były jak najbardziej zbliżone do rzeczywistości, dając tym samym możliwość faktycznego działania ćwiczącym. Wiąże się to realnymi oznakami wystąpienia ataku terrorystycznego, a w związku z tym czynnym zaangażowaniem służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz porządek publiczny. Jednocześnie, w ramach ćwiczenia zostanie przeprowadzony trening powszechnego alarmowania i ostrzegania w wybranych regionach kraju.

W ćwiczenie zaangażowane są zarówno Siły Zbrojne RP jak i struktury układu pozamilitarnego, które wykonując swoje zadania mają wpływ na bezpieczeństwo w kraju: Dowództwo Operacyjne RSZ z podporządkowanymi centrami i ośrodkami, Dowództwo Generalne RSZ z podległymi jednostkami, Żandarmeria Wojskowa, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Policja , Straż Graniczna, Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, Polskie Linie Lotnicze LOT, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Centrum Antyterrorystyczne ABW, Urząd Morski oraz administracja rządowa.

 ***

Od początku 2014 roku Dowództwo Operacyjne Rodzajów SZ pełni rolę Centrum Zarządzania Kryzysowego Resortu Obrony Narodowej, a tym samym odpowiada za planowanie, dowodzenie wojskami i przydzielonymi elementami pozamilitarnymi w działaniach, prowadzonych w celu zapobiegania aktom terroru lub usuwania ich skutków. Dowództwo wykonuje zadania Ministra Obrony Narodowej w zakresie ochrony granicy państwowej w przestrzeni powietrznej RP. Poprzez Centrum Operacji Powietrznych i Centrum Operacji Morskich dowodzi siłami i środkami wydzielanymi do pełnienia dyżurów bojowych w celu jej ochrony, a także wsparcia Morskiego Oddziału Straży Granicznej ochraniającego obszary morskie.

Realizując swoje ustawowe obowiązki Dowództwo cyklicznie prowadzi ćwiczenia z zakresu reagowania kryzysowego.