Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości funkcjonowania organów państwa w obliczu dzisiejszych zagrożeń to temat II Konferencji Zarządzania Ciągłością Działania, która odbyła się w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie 4-5 czerwca 2013 roku. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, podobnie jak w ubiegłym roku, objęło spotkanie patronatem merytorycznym.

Zakres konferencji podzielony został na dwa panele tematyczne. Pierwszy z nich dotyczył ciągłości działania, w odniesieniu do każdego szczebla państwa. W drugim panelu tematycznym przedstawiono zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa informacji. Omawiane były m.in. zagadnienia związane z infrastrukturą IT i rozwiązaniami technologicznymi oraz szeroko rozumianą kulturą bezpieczeństwa, przekładającą się na bezpieczeństwo państwa, jak i bezpieczeństwo wewnętrzne. Panel ten obejmował swą tematyką także zarządzanie ryzykiem, gdzie omówione zostały metody, techniki i narzędzia identyfikacji analizy i oceny dynamicznie zmieniających się czynników ryzyka.

Dariusz Góralski, zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, podczas swojego wystąpienia, wprowadził uczestników w tematykę konferencji w odniesieniu do bezpieczeństwa Państwa.

Tomasz Szewczyk, szef Wydziału Ochrony Infrastruktury Krytycznej RCB, w ramach panelu dyskusyjnego Znaczenie ciągłości działania, bezpieczeństwa informacji oraz zarządzania ryzykiem dla organizacji omówił Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Natomiast Maciej Pyznar, główny specjalista w tym wydziale, przedstawił doświadczenia z ćwiczenia Cyber-EXE Polska 2012, które było pierwszym w Polsce ćwiczeniem z zakresu ochrony infrastruktury o strategicznym znaczeniu dla państwa przed cyberatakiem.

Znaczenie informacji w zarządzaniu kryzysowym przedstawił Grzegorz Świszcz, szef Wydziału Analiz RCB. Omówił rolę Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w systemie zarządzania kryzysowego oraz zaprezentował raporty i analizy opracowywane przez Centrum.

Wystąpienie Doroty Leduchowskiej, szefa Wydziału Planowania RCB dotyczyło analizy ryzyka z perspektywy polskiej i europejskiej. Pani Leduchowska omówiła m.in. proces oceny ryzyka oraz Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego.

Organizatorami konferencji były: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie oraz BSI Group Polska sp. z o.o. Natomiast patronat honorowy nad spotkaniem objęły: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Komenda Główna Policji, Ambasador Zjednoczonego Królestwa  Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Polsce oraz Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.