Kulminacja fali wezbraniowej na Wiśle znajduje się między Modlinem a Wyszogrodem. Dane z modelu wskazują, że dziś w nocy wezbranie dotrze do Kępy Polskiej osiągając 640 cm (czyli 100 cm mniej niż w 2010 roku).

Na Odrze sytuacja stabilna. Fala wezbraniowa znajduje się w rejonie Głogowa (Dolnośląskie), a stan alarmowy przekroczony jest o 27 cm.

W dniu dzisiejszym o godz. 13.00 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przeprowadziło wideokonferencję z kierownikami Wojewódzkich Centrów Zarządzania Kryzysowego. Podczas spotkania nie zgłoszono istotnych zdarzeń związanych z sytuacją hydrologiczno-meteorologiczną. Województwa zostały zobowiązane do przygotowania wstępnych, zbiorczych danych liczbowych o skutkach zdarzeń i działaniach podjętych od 14 maja br.

IMGW odwołał wszystkie ostrzeżenia hydrologiczne 3. stopnia.

 

PRZEKROCZONE STANY ALARMOWE:

  • na 16 stacjach wodowskazowych, najwięcej w zlewni Wisły od Sanu do Narwi – 9.

PRZEKROCZONE STANY OSTRZEGAWCZE:

  • na 19 stacjach wodowskazowych, najwięcej w zlewni górnej Wisły – 8.

OSTRZEŻENIE IMGW:

  • hydrologiczne 2. stopnia (w skali trzystopniowej) dotyczące wzrostu poziomów wody powyżej stanów ostrzegawczych, punktowo alarmowych, na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (fala wezbraniowa na Wiśle).

SYTUACJA W WOJEWÓDZTWACH

mazowieckie– trwa wzmacnianie wałów wPłocku (os. Borowiczki na odcinku od pompowni do granic miasta). Na ul. Gmury i Nadwiślańskiej układano worki z piaskiem. W związku z ww. działaniami, do WCZK wysłano zapotrzebowanie na 500 m. folii i 1500 szt. pochodni. Wyprzedzająco obniżono poziom wody w zbiorniku we Włocławku. Ze względu na obniżenie poziomów wody zmniejszyła się powierzchnia podtopień użytków na terenie pow. radomskiego (około 60 ha na terenie m. Mniszek, Wymysłów, Podulek i Ryków). Lokalne podtopienia występują na terenie pow. zwoleńskiego (m. Lucimia i Borowiec) i lipskiego (gm. Chotcza, Solec n. Wisłą). Doszło do zalania pomieszczeń hangarowych Komisariatu Rzecznego Policji w Warszawie. Obiekt został zabezpieczony folią i workami z piaskiem, obecnie sytuacja jest pod kontrolą. Stwierdzono przesiąkanie śluzy w Porcie Czerniakowskim.

kujawsko-pomorskie – w związku z prognozowaną falą wezbraniową na Wiśle, wojewoda przesłał do gmin i powiatów zalecenia dotyczące uruchomienia całodobowych dyżurów, dyspozycyjność osób funkcyjnych, sprawdzenia magazynów powodziowych oraz informowania ludności o ewentualnym zagrożeniu. Na terenie województwa zidentyfikowano najbardziej zagrożone miejscowości i odcinki obwałowań.

lubuskie – w ocenie WCZK fala kulminacyjna nie będzie zagrażała mieszkańcom województwa, co nie oznacza, że nie mogą wystąpić lokalne podtopienia łąk, pól i nieużytków rolnych.

wielkopolskie – brak zagrożenia powodziowego na terenie województwa.

lubelskie – odwołano ewakuację ludności i mienia z części obszaru gm. Łaziska i Wilków. Na terenie Krasnegostawu, gm. Rudnik, Żółkiewka, Izbica i Łopiennik Górny oraz pow. ryckiego i świdnickiego występują lokalne podtopienia.

świętokrzyskie – odwołane zostały wszystkie alarmy przeciwpowodziowe. Nadal prowadzony jest monitoring. Trwa akcja szacowania strat. Na chwilę obecną brak przypadków kwalifikujących się do zasiłków w kwocie 6 tys. zł.

opolskie –  brak zagrożenia powodziowego. Wszystkie rzeki poniżej stanów ostrzegawczych.

śląskie – brak nowych zdarzeń związanych z intensywnymi opadami i zagrożeniem powodziowym. Trwa szacowanie strat na terenie województwa. Na chwilę obecną  nie wpłynęły wnioski o zapomogę.

podkarpackie – poprawa sytuacji hydrologicznej. Nie przeprowadzano ewakuacji. Uruchomiono pomoc dla rodzin z gm. Ustrzyki Górne (zasiłki celowe do 6 tys. zł). Trwają prace komisji gminnych, związane z szacowaniem strat w rolnictwie.

małopolskie – nie wystąpiły nowe zdarzenia. Ogółem ewakuowanych na terenie województwa pozostaje 38 osób. Na terenie m. Nowy Sącz nadal trwają prace w zakresie odbudowy wyrwy na uszkodzonym wale rz. Dunajec. Na chwilę obecną nie wpłynęły wnioski o zasiłki celowe do 6 tys. zł.

dolnośląskie – czoło fali wezbraniowej opuściło teren województwa.

 

DZIAŁANIA SŁUŻB

Państwowa Straż Pożarna

W godz. 5.00-15.00 21.05 br. na terenie kraju odnotowano 104 interwencje związane z zagrożeniem powodziowym (najwięcej w woj. mazowieckim – 38). Działania prowadzone były przez 1429 ratowników i 318 pojazdów. Wstępne szacunkowe koszty akcji w maju 2014 r. wynoszą 2 mln 606 tys. zł. W związku z przemieszczaniem się fali powodziowej na rzece Wiśle utworzono Bazy Koncentracji Sił Centralnego Odwodu Operacyjnego: Warszawa (do dwóch punktów skierowano w sumie 320 osób), Wyszogród (160), Słubice (147), Płock (50), Lipsko (41).

Policja

Do działań wynikających z wystąpienia niekorzystnych warunków hydrologicznych skierowano dziś łącznie 521 funkcjonariuszy. Od godz. 20.00 do dyspozycji KMP Płock skierowanych zostanie 60 policjantów (słuchaczy z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie).

Straż Graniczna

Obecnie funkcjonariusze nie biorą bezpośredniego udziału w działaniach związanych z zagrożeniem powodziowym. Nadwiślański Oddział SG utrzymuje stały kontakt z WCZK w Warszawie. Nie odnotowano przypadków dotyczących jakichkolwiek strat w mieniu SG w związku z sytuacją powodziową.

Służba Więzienna

Przy usuwaniu skutków podtopień pracowało dziś łącznie 23 osadzonych.

Siły Zbrojne RP

Odwołane siły i środki powróciły do miejsc stałej dyslokacji. Brak nowych zapotrzebowań.

KZGW

Łączna aktualna pojemność powodziowa na zbiornikach znaczących dla ochrony przeciwpowodziowej wynosi 952,4 mln m3, natomiast średnia aktualna rezerwa powodziowa do wykorzystania wynosi 146% wymaganej rezerwy powodziowej.