W dniach 18-20 maja 2011 r. w siedzibie premiera Włoch– Palazzo Chigi w Rzymie odbyła się konferencja CIPS oraz V warsztaty dotyczące implementacji i zastosowania Dyrektywy Rady 2008/114/WE w sprawie rozpoznawania i wyznaczania  europejskiej infrastruktury krytycznej oraz oceny potrzeb w zakresie poprawy jej ochrony.

Podczas konferencji zostały przedstawione projekty: SEMPOC, DOMINO, NEISAS, MIA, SECURESPACE, RECIPE i EUMASS. Są one finansowane przez Komisję Europejską, w ramach unijnego programu zapobiegania, gotowości i zarządzania skutkami terroryzmu i innymi rodzajami ryzyka dla bezpieczeństwa w latach 2007-2013. Celem projektów jest wsparcie wysiłków państw członkowskich, zmierzających do zapobiegania, przygotowania oraz ochrony ludzi i infrastruktury krytycznej przed ryzykiem związanym z atakami terrorystycznymi i innymi rodzajami ryzyka dla bezpieczeństwa.

Omówiono różne aspekty bezpieczeństwa związane z infrastrukturą krytyczną, m.in. efekt domina, bezpieczeństwo przestrzeni kosmicznej i związanego z nim systemem satelit, współzależności pomiędzy sektorem technologii informacyjno-  komunikacyjnych i infrastrukturą przesyłową w ramach systemu elektro-energetycznego, jak również bezpieczne przesyłanie wrażliwych informacji on-line na poziomie krajowym i europejskim. Zaprezentowane były także najlepsze praktyki dotyczące ochrony infrastruktury krytycznej dla decydentów oraz ocena ryzyka i metodologia audytu, która może przyczynić się do bezpieczeństwa systemu masowego tranzytu w Europie.

Podczas warsztatów na temat wdrażania i zastosowania Dyrektywy 2008/114/WE przedstawiciele państw członkowskich omawiali stan transpozycji Dyrektywy do krajowego prawa poszczególnych państw członkowskich UE. Omówiono również przygotowania do planowanego na rok 2012 przeglądu Dyrektywy.

Polska dokonała transpozycji Dyrektywy 2008/114/WE do ustawy z dn.26 kwietnia 2006 r. o zarządzaniu kryzysowym.

Organizatorami spotkania byli: rząd włoski, Komisja Europejska oraz włoskie fundacje – Fundazione Ugo Bordoni (FUB), Formit oraz Theorematica.  Wzięli w nim udział przedstawiciele państw członkowskich UE oraz Komisji Europejskiej (DG Home oraz JRC – Wspólnotowego Centrum Badawczego).W spotkaniu uczestniczyła także przedstawicielka Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Pani Aneta Bugajska – główny specjalista w Wydziale Ochrony Infrastruktury Krytycznej.

Skróty:

Program CIPS – unijny program zapobiegania, gotowości i zarządzania skutkami terroryzmu i innymi rodzajami ryzyka dla bezpieczeństwa w latach 2007-2013, którego celem jest zapobieganie, przygotowanie się i ochrona ludzi i infrastruktury krytycznej przed ryzykiem związanym z atakami terrorystycznymi i innymi rodzajami ryzyka dla bezpieczeństwa.

SEMPOC– Simulation Exercise to Manage Power Cut Crises

DOMINO– Domino effects modelling infrastructures collapse

NEISAS– National and European Information Sharing and Alerting System

MIA – Methodology for Interdependencies Assessment

RECIPE – Recommended Elements of Critical Infrastructure Protection for policy makers in Europe

EUMASS – European Mass-Transit System Security Risk Assessment and Audit Methodology