Zarządzanie kryzysowe na poziomie województwa i w jednostkach samorządu terytorialnego to temat III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego”. Organizatorem odbywającego się w dniach 12- 13 maja 2014 r. spotkania  jest Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa objęło patronat merytoryczny.

Celem konferencji jest stworzenie platformy współpracy i wymiany doświadczeń ekspertów – przedstawicieli województw i jednostek samorządu terytorialnego z przedstawicielami nauki.

W pierwszym dniu spotkania udział wzięli przedstawiciele Centrum: Kamil Galicki – zastępca dyrektora oraz dr Witold Skomra – doradca, którego wystąpienie dotyczyło zdolności zarządzania ryzykiem jako nowego wyzwania dla zarządzania kryzysowego. Drugiego dnia konferencji informacje na temat Centralnej Aplikacji Raportującej przedstawił Grzegorz Świszcz, szef Wydziału Analiz RCB.

Uczestnicy konferencji zaprezentowali  zagadnienia dotyczące m.in. podstaw prawnych realizacji zadań zarządzania kryzysowego, organizacji i zadań zarządzania kryzysowego, uczestnictwa ludności i przedsiębiorców w sytuacjach kryzysowych, roli i zadań służb, straży i inspekcji w zarządzaniu kryzysowym oraz roli i zadań służb, straży i inspekcji.

Podczas spotkania omówiono także rolę i znaczenie województwa i jednostek samorządu terytorialnego w krajowym systemie zarządzania kryzysowego, określono aktualny stan realizacji zadań w tym obszarze oraz wyszczególniono możliwe kierunki zmian mających na celu poprawę efektywności ich działania w sytuacjach kryzysowych.

Prezentacja „Zdolność zarządzania ryzykiem jako nowe wyzwanie dla zarządzania kryzysowego”.

Prezentacja „Centralna Aplikacja Raportująca – rola i zadania”.