Policja przypomina o obowiązku zgłaszania podejrzanych transakcji dotyczących prekursorów materiałów wybuchowych, a także zaginięcia i kradzieży znacznych ilości tego rodzaju substancji.

Czym są prekursory materiałów wybuchowych? To substancje, które mogą posłużyć do nielegalnego wytworzenia materiałów wybuchowych, a następnie zostać wykorzystane do ataków terrorystycznych. Prekursory (…) są powszechnie obecne w naszym codziennym życiu i czasem nawet nie zdajemy sobie sprawy, że substancja, z którą stykamy się, w określonych stężeniach może zostać wykorzystana do przygotowania materiałów wybuchowych. Prekursorami są np. aceton, saletra amonowa (także w formie nawozu) czy saletra potasowa. Zgłaszając podejrzane transakcje (chodzi o sprzedaż lub zaginięcie znacznych ilości, a także sprzedaż osobom, które wzbudzają naszą uwagę) zwiększamy bezpieczeństwo publiczne.

Informować należy o podejrzanych transakcjach lub próbach dokonania takich transakcji, a także o przypadkach zaginięcia i kradzieży znacznych ilości prekursorów materiałów wybuchowych. W Komendzie Głównej Policji funkcjonuje Krajowy Punkt Kontaktowy do spraw Prekursorów Materiałów Wybuchowych i to tam należy przekazywać informacje. Substancje, które podlegają zgłoszeniu, wymienione są w załącznikach I i II do rozporządzenia (UE) nr 98/2013 lub w aktach delegowanych wydanych na podstawie art. 12 tego rozporządzenia oraz mieszanin lub substancji zawierających te substancje.

Obowiązek zgłaszania podejrzanych transakcji reguluje ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych.

Należy pamiętać, że niedopełnienie obowiązku zgłoszenia zdarzeń związanych z prekursorami (sprzedaż, kradzież, zaginięcie znacznych ilości) podlega karze grzywny albo nawet ograniczenia wolności. Ustawa przewiduje także kary za udostępnianie prekursorów materiałów wybuchowych podlegających ograniczeniom osobom w celach niezwiązanych z działalnością handlową, gospodarczą lub zawodową.

Akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych (Dz. U. poz. 669);
  2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 98/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych
    (Dz. Urz. UE L 39 z 09.02.2013)
    .

Dane kontaktowe Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw Prekursorów Materiałów Wybuchowych:

Biuro Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji

Wydział Analizy Kryminalnej

Wiśniowa 58, 00-520 Warszawa

Tel.: +48 22 60 120 12 (całodobowo)

Tel.: +48 22 60 116 40

Fax: +48 22 60 118 31

e-mail: prekursory@policja.gov.pl