W związku z nieścisłymi informacjami, które ukazały się w prasie na temat nowelizacji ustawy o zarządzaniu kryzysowym w kontekście ochrony infrastruktury krytycznej, wyjaśniamy że nowelizacja ustawy o zarządzaniu kryzysowym, która 26 czerwca 2009 r. została uchwalona przez Sejm, przewiduje, że właściciele i posiadacze infrastruktury krytycznej mają obowiązek wyznaczyć osoby odpowiedzialne za utrzymywanie kontaktów z właściwymi miejscowo podmiotami właściwymi w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej. Celem wprowadzenia tego zapisu jest zapewnienie sprawnego przepływu informacji w zakresie ochrony tej infrastruktury nie tylko na potrzeby organów administracji publicznej, ale także pomiędzy samymi właścicielami i posiadaczami infrastruktury krytycznej, którzy w ramach przynależności do systemu ochrony infrastruktury krytycznej powinni również wzajemnie informować się o wszelkich zagrożeniach.
Ustawa włącza w system zarządzania kryzysowego Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w obszarze już posiadanych przez ABW uprawnień, w zakresie związanym z przeciwdziałaniem, zapobieganiem i usuwaniem skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym.
Zmiana ustawy o zarządzaniu kryzysowym nie nakłada jednak nowego obowiązku współpracy z ABW, bo już obecnie art. 10 ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu z dnia 24 maja 2002 r. nakłada taki obowiązek przy realizacji jej zadań na szereg podmiotów państwowych oraz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej. Rodzi także odpowiedzialność Szefa ABW w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej.
W projekcie ustawy zaproponowano zapis: „Organy administracji publicznej, posiadacze samoistni i zależni obiektów, instalacji lub urządzeń infrastruktury krytycznej są obowiązani niezwłocznie przekazywać Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wszelkie, będące w ich posiadaniu, informacje dotyczące zagrożeń o charakterze terrorystycznym dla tej infrastruktury krytycznej, w tym zagrożeń dla funkcjonowania systemów i sieci energetycznych, wodnokanalizacyjnych, ciepłowniczych oraz teleinformatycznych istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, a także działań, które mogą prowadzić do zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, mienia w znacznych rozmiarach, dziedzictwa narodowego lub środowiska.”
W nowelizacji ustawy po raz pierwszy w historii polskich służb specjalnych pojawił się zapis umożliwiający szefowi służby specjalnej przekazywanie, do podmiotów zagrożonych działaniami terrorystycznymi, informacji pozyskanych także w drodze pracy operacyjnej. Zwrócić także należy uwagę, iż prawo do udzielania organom i podmiotom zagrożonym zaleceń może oddziaływać w drugą stronę tj. rodzić odpowiedzialność Szefa ABW w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej (w wypadku wydania niewłaściwych zaleceń lub ich nieudzielenia w przypadku posiadania takiej wiedzy).