Wzmocnienie odporności na zagrożenia, w tym hybrydowe, z którymi są konfrontowane państwa członkowskie Sojuszu Północnoatlantyckiego było jednym z tematów posiedzenia plenarnego Grupy Ochrony Ludności NATO (Civil Protection Group, CPG). Spotkanie odbyło się w dniach 20-21 października 2016 r. w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli. Polskę reprezentował przedstawiciel Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Podczas posiedzenia uczestnikom zostały przedstawione wyzwania stojące przed Sojuszem, dokonania NATO na polu polityki obronnej i ochrony ludności oraz sprawy związane z sojuszniczymi wytycznymi dotyczącymi wzmocnienia odporności uważanej za jeden z podstawowych elementów „uodpornienia” na różnego typu zagrożenia bezpieczeństwa[1]. Kwestie te były jednym z przewodnich tematów szczytu NATO w Warszawie w pierwszej połowie lipca br. i pozostają w centrum prac całego Komitetu Planowania Cywilnego NATO (Civil Emergency Commitee, CEPC), któremu podporządkowana jest m.in. Grupa Ochrony Ludności.

W części spotkania, w którym uczestniczyli sojusznicy NATO – przedstawiciele Finlandii i Szwecji, omówiono wyniki dwóch seminariów zorganizowanych w bieżącym roku na temat wzmocnienia odporności pod auspicjami CEPC (przy dużym wkładzie CPG) w Oslo („Enhancing Resilience Through Civil Preparedness Seminar”) oraz w Warszawie („Continuity of Government Seminar”). Przedyskutowano także wybrane wytyczne oraz kryteria ich ewaluacji w dziedzinach: zapewnienie ciągłości działania, zdolność panowania nad niekontrolowanym przemieszczaniem się ludności oraz sytuacją, w której mamy do czynienia z ofiarami śmiertelnymi w dużej skali.

Uczestnikom zaprezentowano również ostatnie działania w ramach Euro-Atlantyckiego Centrum Koordynacji Reagowania na Katastrofy (Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre, EADRC). Delegaci omówili ponadto sposoby i metody zwalczania skutków użycia środków masowego rażenia (CBRN), które stosowano podczas treningów – jak np. z serii „International CBRN Training Curriculum[2]). Pracowano też nad udoskonaleniem wytycznych NATO odnoszących się do imprez masowych (High Visibility Events).

[1] http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_49158.htm

[2] http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2016_08/20160826_160825-cbrn-curriculum-eng.pdf