Wzmocnienie odporności na zagrożenia[1], z którymi mogą mieć do czynienia społeczeństwa i państwa członkowskie NATO, było głównym tematem posiedzenia plenarnego Grupy Ochrony Ludności NATO (Civil Protection Group, CPG). Spotkanie odbyło się 9 marca 2017 r. w Kwaterze Głównej Sojuszu Północnoatlantyckiego w Brukseli z udziałem przedstawiciela Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Kwestia wzmocnienia odporności staje się coraz ważniejsza w miarę narastania różnorodnych, w tym hybrydowych, zagrożeń. Potrzeba budowy odporności  była jednym z tematów szczytu NATO w Warszawie w pierwszej połowie lipca zeszłego roku oraz wspólnego oświadczenia Rady Europejskiej, Komisji Europejskiej i Sekretarza Generalnego NATO dotyczącego współpracy NATO-UE z grudnia 2016 r.[2]. Od pewnego czasu kwestie budowy odporności pozostają w centrum prac całego Komitetu Planowania Cywilnego NATO (Civil Emergency Commitee, CEPC), a więc też wszystkich grup planistycznych podporządkowanych temu Komitetowi, w tym Grupy Ochrony Ludności.

Można być pewnym, że odporność pozostanie na dłużej jednym z priorytetów dla sektora cywilnego w krajach NATO a szczególne znaczenie będzie miała dla wschodniej części sojuszniczego obszaru. Istnieją odniesienia pomiędzy odpornością a skutecznym przeciwdziałaniem nieprzyjaznych działaniom, w tym z udziałem czynników wojskowych.

Wytyczne mające sprzyjać zwiększaniu odporności są w znacznym stopniu traktowane jako jeden z aspektów przygotowania cywilnego[3]. Ten element z kolei składać się będzie – po raz pierwszy we współczesnej historii Sojuszu Północnoatlantyckiego – na regularnie przygotowywany Kwestionariusz Zdolności Planowania Obronnego NATO[4], Fakt ten najlepiej wskazuje na wagę problemu, który zaprząta uwagę wielu instytucji i służb w państwach członkowskich, i nie tylko.

W części spotkania, w którym uczestniczyli partnerzy NATO – Finlandia, Szwecja i Szwajcaria, dyskutowano nad wybranymi wytycznymi w sprawie odporności: zapewnieniu ciągłości działania administracji publicznej  oraz zdolnością panowania nad niekontrolowanym przemieszczaniem się ludności.

[1] http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_132722.htm

[2] http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_138829.htm

[3] http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_49158.htm

[4] http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_49202.htm