W dniu 9 grudnia br. dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dr Przemysław Guła podpisał Porozumienie w sprawie współpracy pomiędzy Rządowym Centrum Bezpieczeństwa a dwiema uczelniami – Wojskową Akademią Techniczną, reprezentowaną przez rektora gen. bryg. dr. hab. inż. Zygmunta Mierczyka oraz Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie, reprezentowaną przez komendanta-rektora mł. insp. dr. hab. Arkadiusza Letkiewicza.
Celem Porozumienia jest określenie zasad wzajemnej współpracy m.in. w zakresie:
• analiz, ocen i prognoz dokonywanych przez RCB;
• badań naukowych prowadzonych przez WAT i WSPol;
• organizacji konferencji, sympozjów, seminariów, szkoleń i kursów z zakresu zarządzania kryzysowego;
• opracowywania oraz promowania rozwiązań służących doskonaleniu metod i narzędzi zarządzania kryzysowego.