25 marca 2014 r. w Warszawie zawarto porozumienie dotyczące współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie, reprezentowaną przez Komendanta-Rektora WSPol, insp. dra Piotra Bogdalskiego a Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, reprezentowanym przez dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Marka Komorowskiego. Porozumienie ma na celu zapewnienie sprawnego i skutecznego współdziałania w realizacji zadań ustawowych. Określa zasady wzajemnej współpracy, które mają sprzyjać efektywnemu współdziałaniu pomiędzy Centrum a WSPol w zakresie zarządzania kryzysowego.

W treści zawartego porozumienia strony wyraziły wolę i chęć współpracy w obszarze zarządzania kryzysowego, w szczególności poprzez wzajemne udostępnianie analiz, ocen i prognoz, wspólną organizację staży oraz udział w konferencjach, sympozjach, seminariach, szkoleniach i ćwiczeniach, a także współpracę w zakresie formułowania tematów badawczych oraz ich realizacji.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz Wyższa Szkoła Policji pragną również współdziałać w zakresie opracowywania oraz promowania rozwiązań służących doskonaleniu metod i narzędzi zarządzania kryzysowego, wspólnego formułowania pożądanych efektów kształcenia, założeń programów studiów na kierunkach prowadzonych przez WSPol w zakresie zarządzania kryzysowego, a także wspierać realizację procesu dydaktycznego przez kadrę Centrum.