Reagowanie na zagrożenia czynnikami masowego rażenia (CBRN) oraz zdolność do radzenia sobie z ich skutkami,) były motywem przewodnim konferencji EPIMILITARIS 2017. Pomimo jej formalnego tytułu – „Mundurowe i cywilne służby medyczne wobec współczesnych zagrożeń,” konferencja nie ograniczała się jedynie do aspektów medycznych zarządzania konsekwencjami użycia CBRN. Podczas dwóch dni (3-5 kwietnia br.), w ramach sześciu paneli dyskusyjnych dokonano próby sportretowania aktualnego stanu podatności na zagrożenia CBRN w naszym kraju oraz identyfikacji luk w zakresie odporności na skutki tego typu zagrożeń. Paneliści i dyskutanci podkreślali interdyscyplinarny charakter problemu, jak również potrzebę współpracy cywilno-wojskowej według doskonalonych procedur.

W konferencji aktywnie uczestniczyli przedstawiciele Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. odnosząc się do problemu zarządzania skutkami zdarzenia ze znaczącą liczbą osób poszkodowanych czynnikami CBRN, w tym szczególnie do kwestii jak najszybszego uruchomienia dostępnych zasobów cywilnych i wojskowych oraz sprawnego kierowania akcją ratowniczą w miejscu zdarzenia. W tym kontekście podkreślono, pilną potrzebę przyjęcia procedur współpracy służb ratowniczych i prowadzących działania zabezpieczające miejsce zdarzenia, na wypadek podejrzenia intencjonalnego użycia czynników CBRN w celu  porażenia ludzi lub skażenia środowiska i infrastruktury.

W konferencji uczestniczyli też przedstawiciele Gwardii Narodowej ze Stanu Illinois (USA) oraz naczelnego lekarza sił zbrojnych Słowacji. Organizatorami byli: Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych, Zakład Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii oraz Ruch Wspólnot Obronnych. Była to piąta z kolei, organizowana corocznie w kwietniu konferencja. Materiały z konferencji zostały prze organizatorów zamieszczone w publikacji pokonferencyjnej (ISBN 978-83-94395-87-2).

***

Czynniki masowego rażenia (CBRN) – czynniki chemiczne (C), biologiczne (B), radiacyjne i  nuklearne (RN)