Rada Ministrów zapoznała się 26 marca br. z Raportem krajowym z ćwiczenia NATO-CMX 2012 oraz z krajowego ćwiczenia uzupełniającego, przedłożonym przez dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Ćwiczenie zarządzania kryzysowego NATO – CMX (Crisis Management Exercise) było przeprowadzone w dniach 12-16 listopada 2012 roku, równolegle z krajowym ćwiczeniem uzupełniającym.

Podstawowym celem CMX 2012 było przetestowanie procedur zarządzania kryzysowego Sojuszu Północnoatlantyckiego na poziomie strategicznym, z zaangażowaniem cywilnego i wojskowego personelu, zarówno w państwach członkowskich, Kwaterze Głównej NATO, jak i Dowództwach Strategicznych Sojuszu. Scenariusz przewidywał narastające zagrożenie dla państw NATO i infrastruktury sojuszu. Źródło zagrożenia znajdowało poza obszarem północnoatlantyckim

Natomiast celem krajowego ćwiczenia uzupełniającego do ćwiczenia CMX było sprawdzenie wybranych elementów krajowego systemu zarządzania kryzysowego. Szczególny nacisk położony został na rozwiązania i procedury dotyczące reagowania w przypadku ataków na infrastrukturę teleinformatyczną i wprowadzania ograniczeń na rynku paliw. Scenariusz zakładał wstrzymanie dostaw ropy naftowej spowodowane cyberatakiem na system informatyczny operatora rurociągów naftowych oraz paliwowych.

Ćwiczenie CMX 2012 było ćwiczeniem międzynarodowym, natomiast w ćwiczeniu uzupełniającym wzięły udział wyłącznie podmioty krajowe.

W Raporcie z ćwiczeń, z którym zapoznała się Rada Ministrów, oceniono, że zasadnicze cele obu ćwiczeń zostały osiągnięte.

Przebieg ćwiczenia wykazał, że struktury zarządzania kryzysowego na szczeblu państwa są przygotowane do wsparcia procesu decyzyjnego Rady Ministrów oraz poszczególnych ministrów. Umożliwił także przetestowanie konsultacji międzyresortowych dotyczących analizy możliwości udzielenia pomocy innym państwom dotkniętym kryzysem.

Odnosząc się do uczestnictwa Polski w doskonaleniu sojuszniczych zdolności zarządzania kryzysowego postuluje się w przyszłych ćwiczeniach sojuszniczych z serii CMX skoncentrowanie uwagi na jednym wybranym typie zagrożeń, co pozwoliłoby dogłębnie przetestować sposób reakcji w danym obszarze. Celem powinno być poszerzenie i zwiększenie politycznych konsultacji oraz rozwijanie sojuszniczych i narodowych zdolności zarządzania kryzysowego. Rekomenduje się testowanie w przyszłości aktywnych form sojuszniczej odpowiedzi na zagrożenia poprzez sprawdzenie procedur uruchamiania zespołów reagowania na zagrożenia.

W odniesieniu do szczebla krajowego, rekomenduje się m.in. przegląd i doprecyzowanie podziału kompetencji na poziomie krajowym dotyczących inicjowania oraz realizacji narodowych przedsięwzięć zarówno w ramach art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego, jak i przedsięwzięć spoza art. 5 Traktatu. Na poziomie krajowym postuluje się ponadto przegląd procedur koordynacji dotyczących udzielania i przyjmowania pomocy w ramach mechanizmów międzynarodowych.

Na poziomie krajowym w ćwiczeniu NATO – CMX 2012 oraz krajowym ćwiczeniu uzupełniającym uczestniczyły: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Ministerstwo Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Gospodarki, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, a w charakterze obserwatora, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Ponadto w ćwiczeniu uzupełniającym uczestniczyły struktury urzędów wojewódzkich: świętokrzyskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego.