Kryzys ukraiński  i zagrożenia związane z warunkami atmosferycznymi to tematy seminarium, które odbyło się 23 czerwca 2014 r w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.

Otwierając spotkanie dyrektor RCB nadbryg. Janusz Skulich i zastępca dyrektora Centrum Krzysztof Malesa przedstawili wnioski dotyczące koordynacji działań w systemie zarządzania kryzysowego,  które wynikają z ostatnich sytuacji kryzysowych oraz ćwiczeń Pionex 2014. Uczestnicy spotkania omówili koncepcję wdrożenie stałego mechanizmu współpracy między resortami, służbami i  instytucjami w sytuacjach kryzysowych, w rozwiązywanie których zaangażowanych jest kilka podmiotów. Mechanizm ten miałoby przyczynić się do usprawnienia koordynacji działań operacyjnych na poziomie centralnym.

W trakcie panelu dyskusyjnego dotyczącego kryzysu na Ukrainie, prelegenci omówili kwestie zagrożeń związanych z potencjalnym niekorzystnym rozwojem sytuacji w tym kraju. Przedstawiono stan bezpieczeństwa dostaw ropy i gazu z kierunku wschodniego,  zagrożenia dla obywateli polskich przebywających na terytorium Ukrainy i działania zmierzające do ich minimalizacji, sytuację na wschodniej i południowo-wschodniej granicy RP, a także scenariusze na wypadek nagłego napływu uchodźców z Ukrainy na terytorium Polski.

Podczas części seminarium poświęconej zagrożeniom związanym z nadzwyczajnymi lub gwałtownymi zjawiskami meteorologicznymi, omówiono wpływ wdrożenia Dyrektywy powodziowej na planowanie przestrzenne i zarządzanie kryzysowe, ocenę poziomu ryzyka wystąpienia zagrożeń hydrologiczno-meteorologicznych charakterystycznych dla okresu letniego takich jak: powódź, susza, osuwiska, burze czy trąby powietrzne, mechanizmy i procedury prowadzenia  gospodarki wodnej na zbiornikach retencyjnych w sytuacji zagrożenia powodziowego, stan przygotowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego do sezonu letniego, a także podsumowanie wstępnych wniosków po wdrożeniu Regionalnego Systemu Ostrzegania.

Referaty przedstawilieksperci z Ośrodka Studiów Wschodnich, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Agencji Wywiadu, Urzędu ds. Cudzoziemców, Straży Granicznej, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Spotkanie eksperckie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, łączące prezentacje merytoryczne dotyczące wybranych zagrożeń z dyskusją oraz oceną funkcjonujących procedur i  podejmowanych działań, odbyło się  już po raz trzeci. Poprzednie miały miejsce w czerwcu 2012 i 2013 r.

spotkanie eksperckie 23.06.14_1