W dn. 6 grudnia 2011 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia ABW w Emowie odbyło się seminarium, którego organizatorami były Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Seminarium poświęcone było ochronie infrastruktury krytycznej w świetle realizacji ustawy o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach lub grupach kapitałowych, prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych.

W trakcie seminarium poruszono m.in. kwestię Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego w części dotyczącej zagrożeń o charakterze terrorystycznym, mogących doprowadzić do sytuacji kryzysowej oraz Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Ponadto omówiono dobre praktyki i rekomendacje z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej, obowiązki właściciela lub zarządcy obiektu w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym oraz tematykę obowiązkowej ochrony wynikającej z zapisów ustawy o ochronie osób i mienia.

Przedstawiono także zakres działalności Centrum Antyterrorystycznego ABW.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa reprezentowane było przez wszystkich pracowników Wydziału Ochrony Infrastruktury Krytycznej. W spotkaniu udział wzięli pełnomocnicy ds. ochrony infrastruktury krytycznej oraz przedstawiciele podmiotów gospodarczych, gdzie pełnomocnicy nie zostali jeszcze wyznaczeni, przedstawiciele Ministerstwa Skarbu Państwa, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendy Stołecznej Policji.