Zarządzanie kryzysowe w Polsce w kontekście budowania odporności na zagrożenia hybrydowe to temat wystąpienia zastępcy dyrektora RCB Krzysztofa Malesy podczas spotkania Komitetu ds. Planowania Cywilnego (CEPC) w Kwaterze Głównej NATO. Zespół ten koordynuje planowanie cywilne np. w sytuacji, kiedy okazuje się być potrzebne wsparcie dla działań wojskowych, zamachu terrorystycznego z użyciem środków masowego rażenia (CBRN) albo ataku cybernetycznego. Jednym z najważniejszych zadań Rządowego Centrum Bezpieczeństwa jest współpraca z NATO w aspekcie zarządzania kryzysowego.

Wicedyrektor RCB Krzysztof Malesa omówił system zarządzania kryzysowego w Polsce oraz rolę, jaką pełni w nim RCB. Poruszył m.in. kwestie ochrony infrastruktury krytycznej oraz cyberbezpieczeństwa. Podczas spotkania omówiono również przyjętą w styczniu tego roku Doktrynę Cyberbezpieczeństwa RP,której celem jest stworzenie warunków do budowania systemu zapewniającego spójne podejście administracji, służb, sił zbrojnych, sektora prywatnego i obywateli do organizowania bezpiecznego funkcjonowania w cyberprzestrzeni. Dokument wskazując zagrożenia i ryzyka w wymiarze wewnętrznym i  zewnętrznym. Określa jednocześnie najważniejsze zadania, które powinny być realizowane w ramach budowy systemu cyberbezpieczeństwa państwa.

W marcu w Kwaterze Głównej NATO spotkała się również Grupa ds. Ochrony Ludności Komitetu Planowania Cywilnego NATO  (CPG), w którym uczestniczyła przedstawicielka ekspertka RCB Aneta Bugajska. Dyskusja dotyczyła roli planowania cywilnego we wspieraniu wdrażania Planu działań na rzecz zwiększania gotowości (Readiness Action Plan – RAP). Zawiera on zadania, które mają dostosować NATO do zmian spowodowanych agresywną polityką Rosji wobec Ukrainy. Plan ten, który został przyjęty na szczycie NATO w Newport we wrześniu ubiegłego roku. Zakłada on m.in. współpracę cywilno-wojskową w ramach NATO w kontekście zagrożeń związanych z wojną hybrydową (hybrid warfare). Podkreślano, że celem RAP-u jest wzmocnienie obrony kolektywnej, która jest priorytetem Sojuszu. Podczas spotkania omówiono również działalność Sojuszu w obszarze zwalczania terroryzmu oraz zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa, a także obrony przeciwrakietowej.

 

* * *

Komitet ds. Planowania Cywilnego – CEPC

Najwyższy organ NATO ds. planowania cywilnego. Komitet ten, podporządkowany bezpośrednio Radzie Północnoatlantyckiej ( North Atlantic Couincil – NAC),  koordynuje planowanie cywilne.

CEPC kieruje pracami czterech wyspecjalizowanych Grup Planistycznych:

  • Grupa ds. Ochrony Ludności (Civil Protection Group – CPG);
  • Grupa ds. Transportu (Transport Group – TG);
  • Grupa Zasobów Przemysłowych i Usług Komunikacyjnych (Industrial Resources and Communications Group – IRCSG);
  • Grupa ds. Zdrowia Publicznego, Wyżywienia i Zaopatrzenia w Wodę (Public Health and Food/Water Group – PHFWG).

 

Grupa ds. Ochrony Ludności NATO– CPG

Prace w tej Grupie koncentrują się na kwestiach związanych z ochroną ludności, a także infrastruktury krytycznej w różnych możliwych groźnych sytuacjach, w tym na wypadek klęsk żywiołowych i awarii technicznych, użycia środków chemicznych, biologicznych, promieniotwórczych, a także możliwych konfliktów i kryzysów. Tak szeroki wachlarz zadań  wymaga systematycznego monitorowania różnych aspektów bezpieczeństwa europejskiego.