25 czerwca 2013 r. w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyło się spotkanie ekspertów współpracujących z Centrum w różnych obszarach zagrożeń. Organizatorem spotkania był Wydział Analiz RCB, utrzymujący na co dzień ścisłą współpracę z ekspertami w zakresie weryfikowania, konsultowania i analizowania informacji o potencjalnych lub zaistniałych zagrożeniach, które mogą skutkować wystąpieniem sytuacji kryzysowej.

Spotkanie miało formę konferencji i podzielone było na dwa bloki problemowe – Aktualne zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa i Systemy przekazywania informacji o zagrożeniach.

W spotkaniu uczestniczyło kilkudziesięciu gości, reprezentujących ponad 20 instytucji, m. in. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB (IMGW – PIB), Państwowy Instytut Geologiczny PIB (PIG – PIB), Główny Inspektorat Sanitarny (GIS), Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH), Główny Inspektorat Weterynarii (GIW), Centrum Badań Kosmicznych PAN (CBK PAN), Państwową Agencję Atomistyki (PAA). Obecni byli również przedstawiciele resortów, w tym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji i Ministerstwa Obrony Narodowej, a także Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Celem spotkania była wymiana informacji o różnych rodzajach zagrożeń występujących w Polsce lub mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo obywateli naszego kraju, a także zaprezentowanie systemów monitorowania zagrożeń i przekazywania informacji o ich wystąpieniu, stosowanych przez instytucje zgodnie z ich merytoryczną właściwością. Przedstawione zostały systemy o różnym stopniu zaawansowania – od funkcjonujących i podlegających ciągłej optymalizacji, jak Monitor IMGW – PIB, poprzez będące w fazie wdrażania, jak Rejestr ognisk epidemicznych NIZP-PZH, po aktualnie budowane, jak Centrum Zarządzania Geozagrożeniami PIG – PIB, które ma stanowić centralną jednostkę zarządzania informacją o geozagrożeniach i ich monitorowaniu.

Uczestnicy spotkania zgodzili się, że interdyscyplinarne postrzeganie zagrożeń we współczesnym świecie, ich efektywne monitorowanie, a także skuteczne i właściwie ukierunkowane przekazywanie informacji o zdarzeniach lub potencjalnych zagrożeniach, są niezbędnymi elementami właściwie funkcjonującego systemu zarządzania kryzysowego.