Warsztaty z zakresu identyfikacji zagrożeń, analizy i oceny ich ryzyka oraz przygotowania scenariuszy potencjalnych zdarzeń, niezbędnych dla sporządzenia raportów cząstkowych do Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego, planów zarządzania kryzysowego oraz aneksów do planów zarządzania kryzysowego w kontekście zagrożeń EURO 2012 odbyły się 7 grudnia 2011 roku w Akademii Obrony Narodowej. Ich organizatorami było Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz Wydział Bezpieczeństwa Narodowego AON.

Celem spotkania było zaprezentowanie i omówienie metod oceny i analizy ryzyka, a także zasady posługiwania się scenariuszami na potrzeby sporządzania dokumentów planistycznych takich jak Raport o zagrożeniu bezpieczeństwa narodowego, raporty cząstkowe oraz plany zarządzania kryzysowego. Warsztaty były dedykowane specjalistom z ministerstw i urzędów centralnych i wojewódzkich, którzy na co dzień zajmują się planowaniem cywilnym.

Spotkanie rozpoczął Zastępca Dyrektora RCB Pan Dariusz Góralski, który w swoim wystąpieniu poruszył problem planowania cywilnego jako istotnego elementu procesu zarządzania kryzysowego. Ze strony WBN AON uczestników przywitał Prodziekan Wydziału prof. Grzegorz Sobolewski, wskazując na konieczność pogłębiania współpracy świata nauki i praktyki. We wprowadzeniu do części warsztatowej prof. Piotr Sienkiewicz dokonał przeglądu metod oceny i analizy ryzyka. Uczestnicy warsztatów mogli zapoznać się z praktycznymi problemami sporządzania analiz.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, poza Zastępca Dyrektora Panem Dariuszem Góralskim, reprezentowali pracownicy Wydziałów Planowania i Ochrony Infrastruktury Krytycznej.