W dniach 9-10 grudnia 2010 r. w miejscowości Ispra we Włoszech odbyły się warsztaty poświęcone omówieniu istotnych kwestii dotyczących wdrożenia i stosowania Dyrektywy Rady 2008/114/WE w sprawie rozpoznawania i wyznaczania europejskiej infrastruktury krytycznej oraz oceny potrzeb w zakresie poprawy jej ochrony. Posiedzenie zorganizowane było przez Wspólnotowe Centrum Badawcze Komisji Europejskie (JRC).

W spotkaniu tym udział wzięli przedstawiciele państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Komisji Europejskiej. Ze strony polskiej uczestniczyli przedstawiciele Wydziału Ochrony Infrastruktury Krytycznej i Zagrożeń Asymetrycznych RCB. Wśród zaproszonych gości byli również przedstawiciele organizacji ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity), Amprion, GIE (Gas Infrastructure Europe) oraz FUB (Fundazione Ugo Bordoni).

Głównymi obszarami tematycznymi poruszanymi podczas posiedzenia w Isprze były kwestie związane z przygotowaniem do przeglądu Dyrektywy.

Przedstawiciele państw członkowskich prezentowali aktualny stan wdrożenia Dyrektywy oraz sposób w jaki stosują się do jej wymagań, w tym rozpoznawania i wyznaczania Europejskiej Infrastruktury Krytycznej. Omówione zostały także doświadczenia i problemy w zakresie efektywności i skuteczności obowiązujących procedur i przepisów (w szczególności zakres i treść Dyrektywy, obowiązki poszczególnych podmiotów, zagadnienia prawne i kwestie techniczne).