Wymiana doświadczeń w zakresie zarządzania kryzysowego pomiędzy Polską a Ukrainą to główny cel wizyty delegacji Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w Kijowie. Przedstawiciele Centrum, pod przewodnictwem dyrektora RCB Pana Marka Komorowskiego, przebywali na Ukrainie w dniach 3-5 kwietnia 2012 roku na zaproszenie Ministerstwa Spraw Nadzwyczajnych Republiki Ukrainy (MNS).

Z polską delegacją spotkał się wicepremier, minister ds. nadzwyczajnych Ukrainy Pan Wiktor Baloga. Omówiono polski i ukraiński system zarządzania kryzysowego. Minister Baloga poinformował, że MNS nawiązało i rozwija współpracę z właściwymi podmiotami odpowiedzialnymi, na poziomie centralnym we Wspólnocie Państw Niepodległych, za zarządzanie kryzysowe. Zaznaczył jednak, że strategiczne kierunki współpracy obejmują państwa członkowskie UE, w tym w szczególności Polskę. Dodał, że Ukraina jest gotowa do kontynuowania aktywnego udziału w systemie reagowania kryzysowego UE (m.in. w ramach współpracy z Centrum Monitoringu i Informacji w Komisji Europejskiej.

Zarówno minister Baloga, jak i dyrektor Komorowski, zwrócili uwagę na zasadność dalszej współpracy pomiędzy właściwymi służbami w Polsce i na Ukrainie m.in. poprzez organizację wspólnych szkoleń i wymian eksperckich, głównie w zakresie takich specjalistycznych dziedzin ratownictwa, jak: górskie, na obszarach wodnych oraz gaszenia pożarów lasów.

Podczas wizyty na Ukrainie dyrektorowi RCB towarzyszyli: Pani Dorota Leduchowska – szef Wydziału Planowania RCB oraz  doradcy –  Panowie Witold Skomra i Marek Adamczyk.

* * *

 Ministerstwo Spraw Nadzwyczajnych jest głównym organem wykonawczym decyzji strategicznych, jakie podejmuje Rada Ministrów Republiki Ukrainy w zakresie zarządzania kryzysowego. W przypadku kryzysu tworzy się specjalny komisję rządową; podobny sztab powstaje także na poziomie regionalnym, gdzie nastąpiła katastrofa. Podczas kryzysu Minister MNS uzyskuje bardzo szerokie kompetencje, włącznie z wydawaniem dyspozycji poszczególnym ministrom oraz uprawnieniami personalnymi.

MNS jest centralnym organem wykonawczym ukraińskiej administracji rządowej w sprawach rozwoju i  implementacji polityki narodowej z zakresu zarządzania kryzysowego (ZK), w tym w szczególności:

  • zapobiegania i ochrony cywilnej, reagowania na zagrożenia i  sytuacje kryzysowe oraz likwidowania ich skutków;
  • ratownictwa i gaszenia pożarów;
  • nadzoru państwowego nad bezpieczeństwem gospodarczym, technologicznym i pożarowym oraz górniczym;
  • likwidowania skutków katastrofy w Czarnobylu.

MNS podlegają następujące organy:

  • specjalne centra reagowania kryzysowego dla wydzielonych okręgów: kijowskiego, sewastopolskiego i krymskiego;
  • 27 dyrekcji terytorialnych, w strukturze których zadania wykonuje 25 jednostek  ds. bezpieczeństwa i specjalistycznych (poszukiwanie i ratownictwo, CBRN, pirotechniczne, górnicze, wodne oraz SAR) oraz ponad 1200 jednostek straży pożarnej i ratownictwa.

Na poziomie lokalnym działania w zakresie reagowania kryzysowego organizują jednostki ratownicze miast i  rejonów. Współpracują one z władzami administracji lokalnej.

Terenowe organy MNS wykonują następujące zadania:

  • reagowanie na sytuacje niebezpieczne i katastrofy, gaszenie pożarów oraz likwidowanie ich skutków;
  • ratowanie życia ludzkiego w budynkach, gruzowiskach, na obszarach wodnych, w górach, pod ziemią;
  • oczyszczanie terytorium kraju z materiałów niebezpiecznych, w tym niewybuchów powojennych;
  • udzielanie wsparcia ludności dotkniętej katastrofą.