W dniach od 25 maja do 3 czerwca 2009 r. delegacja reprezentująca MSWiA, MON, MZ i RCB, na zaproszenie Gwardii Narodowej stanu Illinois (USA), wzięła udział w wizycie połączonej ze szkoleniem w zakresie reagowania w sytuacjach kryzysowych. W trakcie spotkania delegacja polska zapoznała się z zakresem współpracy realizowanej przez Gwardię Narodową stanu Illinois na rzecz władz cywilnych i mieszkańców stanu, zasadami funkcjonowania Zespołu Przeciwdziałania Terroryzmowi stanu Illinois (Illinois Terrorism Task Force) oraz zadaniami Agencji Zarządzania Kryzysowego (Illinois Emergency Management Agency).

Podczas części szkoleniowej, polska delegacja miała możliwość zapoznania się zasadami budowania systemu wsparcia działań (Mutual Aid Box Alarm System) Gospodarze przedstawili posiadany sprzęt wykorzystywany w ramach działań ponadlokalnych, możliwości szkoleniowe osób uczestniczących w takich działaniach oraz system telefonu 911 służący jednocześnie alarmowaniu służb przez obywateli oraz dysponowaniu tychże służb do działań.
Delegacja polska uczestniczenia uczestniczyła także w roli obserwatorów w ćwiczeniach, podczas których obok działań związanych z uwalnianiem zakładników, sprawdzano możliwości koordynacji działań w przypadku podejrzenia użycia przez terrorystów czynników chemicznych bądź biologicznych.

W podsumowaniu wizyty wskazano na konieczność rozszerzenia kontaktów na poziom taktyczny i interwencyjny, szczególnie w odniesieniu do szkolenia, wyposażenia i taktyki działania grup specjalistycznych.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa reprezentował dr Witold Skomra.