W dniach 17-19 kwietnia 2012 r. delegacja Rządowego Centrum Bezpieczeństwa złożyła wizytę Berlinie, w jednostce zarządzania kryzysowego (KM) Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RFN. Celem wizyty było nawiązanie kontaktów i współpracy pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi na poziomie centralnym w Polsce i RFN za zarządzanie kryzysowe.

Podczas spotkań omawiano narodowe systemy zarządzania kryzysowego w Polsce i Niemczech, systemy obiegu informacji oraz monitorowania i oszacowania możliwych zagrożeń, czy współpracy bilateralnej. Wymieniono również informacje i doświadczenia w zakresie zadań RCB i KM oraz usytuowania tych jednostek w krajowych systemach zarządzania kryzysowego, a także metod rozpoznawania zagrożeń CBRNE (chemicznych, biologicznych, radiologicznych nuklearnych oraz zagrożeń klasycznymi materiałami wybuchowymi) i roli RCB i KM w ochronie infrastruktury krytycznej oraz EURO 2012.

Na czele delegacji Rządowego Centrum Bezpieczeństwa stał dyrektor Centrum Pan Marek Komorowski, natomiast stronie niemieckiej przewodniczył dyrektor generalny KM Pan Norbert Seitz. RCB reprezentowali także: zastępca dyrektora RCB Pan Dariusz Góralski, doradca Pan Marek Adamczyk oraz naczelnicy wydziałów: operacyjnego – Pan Krzysztof Malesa, analiz – Pan Grzegorz Świszcz, planowania – Pani Dorota Leduchowska i ochrony infrastruktury krytycznej – Pan Tomasz Szewczyk. W delegacji wziął udział także Pan Jerzy Kaczmarek, przedstawiciel Centrum Operacyjnego MSZ.   

Uzgodniono, że  podjęte zostaną działania zmierzające do opracowania wspólnej analizy ryzyka w ramach jednego ze zidentyfikowanych obszarów zagrożeń transgranicznych (np. powódź). Planowane jest przygotowanie wspólnego produktu analitycznego, który wskaże czynniki ryzyka i prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń oraz skutków zagrożenia po obu stronach granicy. Podkreślono,  na podstawie  polskich  i niemieckich  doświadczeń, jak ważnym elementem jest zgranie ludzi i procedur w zakresie zarządzania kryzysowego i reagowania na zagrożenia. Strony uzgodniły, że  nastąpi wymiana doświadczeń związanych z procesem przygotowania i organizacji szkoleń oraz ćwiczeń sztabowych z zakresu zarządzania kryzysowego na potrzeby przygotowań administracji i zwiększania zdolności reakcji na zagrożenia. Strona niemiecka wyraziła gotowość do przekazania informacji oraz podzielenia się doświadczeniami nt. stanu obecnego oraz kierunków rozwoju systemu ostrzegania i alarmowania na zagrożenia, w tym CBRN.

Delegacja polska odbyła także wizyty robocze w Centrum Operacyjnym niemieckiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych działającym m. in. jako centrum gromadzenia i dystrybucji informacji dla potrzeb ministerstwa, oraz w Centrum Reagowania Kryzysowego MSZ, będącym narodowym punktem kontaktowym, powołanym dla celów reagowania na zagrożenia i kryzysy, które dotykają obywateli Niemiec za granicą, a także kryzysy, w warunkach, kiedy stosowane są ustalenia na poziomie UE w zakresie procedur CCA (Crisis Coordination Arrangments).

 Na zakończenie pobytu delegacja odbyła wizytę w Ambasadzie RP w Berlinie.