Przeciwdziałanie zagrożeniom określanym jako „hybrydowe” była poświęcona konferencja zorganizowana 27 października przez Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych mieszczące się w Bydgoszczy. Konferencja zgromadziła przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego WP i rodzajów wojsk oraz instytucji i służb cywilnych. Jedną z instytucji było Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Współdziałanie pomiędzy sektorami wojskowym i cywilnym jest bowiem uznawane za warunek skutecznego przeciwdziałania zagrożeniom o znamionach hybrydowych.

Właśnie w takim duchu dyskutowano nad zapewnieniem komplementarności opracowywanych rozwiązań i dokumentów, dotyczących zjawiska hybrydowości.  Podstawą dyskusji była przedstawiony przez Centrum – ale opracowany z udziałem większej liczby instytucji – projekt „Koncepcji udziału Sił Zbrojnych w przeciwdziałaniu zagrożeniom hybrydowym”. W razie zagrożenia bezpieczeństwa, akcjami uznanymi za hybrydowe prowadzone będą kontrdziałania w sferze cywilnej i wojskowej.

W kontekście przeciwdziałania, względnie zwalczania zdarzeń i zjawisk o charakterze hybrydowym, zwracano szczególną uwagę na uświadomienie społeczeństwu, jak zaskakujące formy może przybrać „hybryda”, jak podstępne metody, sposoby i środki może ona stosować i jak daleko może się posuwać.

Wskazywano, jak w związku z tym szerokie zadania przypadają nowotworzonej formacji, czyli Wojskom Obrony Terytorialnej, która ma wspierać układ pozamilitarny ( głównie służby podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji). Ale też inne formacje wojskowe mogłyby – jak mówiono – odgrywać rolę „uzupełniającą” i „wspomagającą” sferę cywilną, gdyby trzeba było prowadzić kontrdziałania.

Z kolei przedstawiciele sektora cywilnego nie ukrywali, iż w razie potrzeby liczyliby na znaczące wsparcie ze strony wojska. Zastanawiano się nad ewentualnością zmian legislacyjnych, które mogą się okazać potrzebne, gdyby przyszło działać w sytuacjach „poniżej progu wojny”.

Prace nad „Koncepcją…” mają być kontynuowane.

Konferencja w Bydgoszczy_zdj wspólne