Jak zarządzać kryzysami, co zrobić, aby przygotować się do nich jeszcze lepiej, jak specyfika zagrożeń współczesnego świata wpływa na zmianę postrzegania kryzysu oraz jak informować w sytuacji kryzysowej, podczas dwudniowej konferencji, rozmawiali dyrektorzy wydziałów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego urzędów wojewódzkich, kierownicy wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego oraz rzecznicy prasowi wojewodów. Celem spotkania było także przedyskutowanie kluczowych zagadnień dotyczących nowych aspektów współdziałania oraz wymiany informacji między podmiotami systemu zarządzania kryzysowego, rozumianego jako element kierowania bezpieczeństwem narodowym.

We współczesnym świecie spektrum kryzysów jest coraz szersze. Jak podkreślił dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Marek Kubiak otwierając konferencję:

„Sytuacja kryzysowa to już nie tylko powódź, pożar, epidemia czy awaria o rozległych skutkach. Coraz częściej mamy do czynienia z np. aktami terrorystycznymi czy zagrożeniami hybrydowymi”.

Zwrócił także uwagę na dezinformację, jako istotną część zagrożeń hybrydowych. Podkreślił, że obserwowane nowe typy zagrożeń wymagają dostosowania narzędzi zarządzania kryzysowego, a także modyfikacji niektórych z funkcjonujących dotychczas procedur, zarówno pod względem metodologicznym jak i praktycznym. W tym kontekście zostały omówione nowe lub aktualizowane dokumenty, które regulują różne aspekty zarządzania bezpieczeństwem.

Podczas spotkania przedstawiono koncepcję zmian w Krajowym Planie Zarządzania Kryzysowego, wprowadzanych pod kątem analizy ryzyka i zarządzania ryzykiem. Omówiono także nowo opracowaną procedurę wymiany informacji o zagrożeniach dla infrastruktury krytycznej. Wskazano, że porządkuje ona przepływ informacji w sytuacji wystąpienia zagrożenia lub zdarzenia na terenie obiektu zaliczonego do infrastruktury krytycznej, z uwzględnieniem roli operatora IK, wojewody, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, ministra gospodarza systemu oraz służb.

Dyskutowano także nad wybranymi kwestiami z zakresu współpracy wojewódzkich wydziałów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego z podmiotami szczebla centralnego.

Podczas panelu poświęconego komunikacji społecznej w kryzysie omówiono zasady zarządzania informacją oraz przebieg procesu komunikacji. Podkreślono, jak istotną rolę odgrywa ona w rozwiązywaniu kryzysów. Zwrócono uwagę, że zarządzanie informacją powinno, podobnie jak działania operacyjce, przebiegać zgodnie z czterema fazami procesu zarządzania kryzysowego.

Uczestnicy omówili także wnioski i doświadczenia w zakresie komunikacji społecznej z przygotowania i przeprowadzenia Szczytu NATO i Światowych Dni Młodzieży.

Konferencja odbyła się w dniach 24-25 listopada. Zorganizowało ją Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

1
2
3
4